دستیاران تخصصی (سال اول قلب)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/02/25-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
علی اسدی 98 sadaf.sh1371@gmail.com
زهرا امینی 98 zaraaminiaa55@gmail.com
سکینه انصاری 98 sakine.ansari@gmail.com
حمید رضا بندشاهی 98 bandshahi_a@yahoo.com
امین بهروزی 98 amin692009@gmail.com
پدرام پاینده 98 pedram225@gmail.com
سپیده رضا زاده 98 sepideh373@gmail.com
رامین زارع 98 raminzare72@yahoo.com
نازنین زهرا شیروانی 98 shirvani86@gmail.com
سعید صدری کرمی 98 dr.sadrikarami@gmail.com
سعید قضاوی 98 ghaz1373@yahoo.com
لیلا مرادی 98 -
فاطمه مسلمی 98 matthewardaly@hotmail.com
ابراهیم مهدوی 98 e.mahdavi25@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir