دستیاران تخصصی (سال اول قلب)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
زهرا اعظميان جزي
پدرام بابائي
محمد حسين پاکنهاد
شبنم حسن آجيلي
احسان خارا
رضا خسروي راستابي
سجاد رمضاني
مهشيد صالحي
یداله صائبی 
محمد کرمي
زهرا محمدی
سميه مرادي
سيد محمد مهدي مشتاقي
محمد حسين ميرجاني
مرضيه نجفي بهزادي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir