دستیاران تخصصی (سال اول عفونی)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

سمیه اسدپور 98 rahgozar.m.b@gmail.com
مهشید ملکی 98 -
سید رضا موسی کاظمی 98 reza.kazemi9160@gmail.com
فرشته کیخایی 98 fershtehkeykhaei8@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir