دستیاران تخصصی (سال اول عفونی)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

دکتر مراد اخبار فر
دکتر فرانک کثیری
دکتر سارا نصیر هرندی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir