دستیاران تخصصی زنان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/04-11:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

 

 

نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
سارا احمدي 1398  
سارا اميني 1398  
آويشن اميني زاد 1398  
الهام باطني 1398  
شادي بخشايي 1398  
مائده جهانسوز 1398  
صديقه جواهري كوپايي 1398  
سميرا رفيعي دهاقاني 1398  
شادي سروش فر 1398  
فائزه قاسمي 1398  
مريم گوهريان 1398  
مريم محمدي 1398  
سيده راضيه مراقبي 1398  
آزيتا كبيري 1398  
فاطمه ايرانپور 1397 Ftir60@yahoo.com
پريا عليرضايي 1397 pariyaalirezaei@yahoo.com
شكوفه قلي پور 1397 Dr.shekoofeh.gholipoor@hotmail.com
نرگس احمديان 1397 Nilufar.ahmadian@gmail.com
نرگس آقااسماعيلي 1397 mrpuyan@gmail.com
نسرين قاسمي 1397 Ch_m_55@yahoo.com
فاطمه احمدي سروش 1397 Fas1367.fa@gmail.com
فرناز دادخواه تهراني 1397 Farnazdadkhah89@gmail.com
آزيتا پنجي 1397 Panji.azita@gmail.com
مهسا معتمدي 1397 mortezajafarpor@gmail.com
مهري فرحمند 1397 Semide1369@gmail.com
بهناز ستاري 1397 Behnazsattari7@gmail.com
مريم تيموري 1397 Maryam_tymr@yahoo.com
خديجه مرادي سياه افشاري 1397 kh.moradi0360@yahoo.com
سارا مير حسيني 1396 Sara.mirhosseyni@gmail.com
سهيلا آقاطاهري 1396 Mehrdadghafari1@yahoo.com
فرناز ستاري 1396 farnaz.sattariabro@yahoo.com
هلما محسني 1396 helmamohseni1368@gmail.com
افسانه همت يار 1396 afsoongar69@yahoo.com
سهيلا افضلي 1396 Dr_afzali_soheyla@yahoo.com
الهه شاهسوندي 1396  
فروغ مومني 1396 dr.f.momeni84@gmail.com
فاطمه شريفيان 1396  
آزيتا اسدي 1396  
سمانه جهانفر 1396  
سارا روان 1396  
شايسته نجفي 1396  
راحله توكلي 1396 r_tavakoli@yahoo.com
پريسا ايران نژاد 1396  
سميه ايزدپناه 1396 Sizadpanah@gmail.com
راضيه سليماني 1395  
زهرا درخشنده 1395  
ندا ابراهيميان 1395  
اعظم اسفندياري 1395 Azamesfandiari1@gmail.com
افسانه صلاحي 1395  
فرناز باباحاجي ميبدي 1395 farnazmeibodi@yahoo.com
مهسا طاولي 1395 Mehdikhosravi29@yahoo.com
زهرا نياكان 1395 Niakanzahra@gmail.com
فيروزه صالح زاده 1395 Salehzadeh.f1990@gmail.com
مهناز عطايي خوراسگاني 1395 dr_m_ataie1365@yahoo.com
سمانه مغزي 1395 Smaghzy@yahoo.com
مهسا ميري 1395 dr.msmiri@gmail.com
شادي زمانسرايي 1395 shadi.zamansaraei@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir