دستیاران تخصصی زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-12:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

 

 

نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
فاطمه ايرانپور 1397 Ftir60@yahoo.com
سپيده خادمي 1397 Sepide.khademi@gmail.com
پريا عليرضايي 1397 pariyaalirezaei@yahoo.com
شكوفه قلي پور 1397 Dr.shekoofeh.gholipoor@hotmail.com
نرگس احمديان 1397 Nilufar.ahmadian@gmail.com
نرگس آقااسماعيلي 1397 mrpuyan@gmail.com
نسرين قاسمي 1397 Ch_m_55@yahoo.com
فاطمه احمدي سروش 1397 Fas1367.fa@gmail.com
فرناز دادخواه تهراني 1397 Farnazdadkhah89@gmail.com
آزيتا پنجي 1397 Panji.azita@gmail.com
مهسا معتمدي 1397 mortezajafarpor@gmail.com
مهري فرحمند 1397 Semide1369@gmail.com
بهناز ستاري 1397 Behnazsattari7@gmail.com
مريم تيموري 1397 Maryam_tymr@yahoo.com
مريم شيني 1397 Maryam.sheyni@gmail.com
خديجه مرادي سياه افشاري 1397 kh.moradi0360@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir