دستیاران تخصصی زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-6:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

 

 

رديف نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
56 سارا احمدي 1398 sara.virus@gmail.com
55 سارا اميني 1398 m.gholami51525152@yahoo.com
54 آويشن اميني زاد 1398 avishan.aminizad@gmail.com
53 الهام باطني 1398 bateni.med@gmail.com
52 شادي بخشايي 1398 shadibakhshaei@gmail.com
51 صديقه جواهري كوپايي 1398 honar_hezare@yahoo.com
50 سميرا رفيعي دهاقاني 1398 samira.rafiee@ymail.com
49 شادي سروش فر 1398 shadisoroushfar@yahoo.com
48 فائزه قاسمي 1398 faeze_n_b@yahoo.com
47 مريم گوهريان 1398 mr.esl67@gmail.com
46 مريم محمدي 1398 maryam71622@yahoo.com
45 سيده راضيه مراقبي 1398 alimoraghbei@gmail.com
44 آزيتا كبيري 1398 a.k1388@yahoo.com
43 فاطمه ايرانپور 1397 Ftir60@yahoo.com
42 پريا عليرضايي 1397 pariyaalirezaei@yahoo.com
41 شكوفه قلي پور 1397 Dr.shekoofeh.gholipoor@hotmail.com
40 نرگس احمديان 1397 Nilufar.ahmadian@gmail.com
39 نرگس آقااسماعيلي 1397 mrpuyan@gmail.com
38 نسرين قاسمي 1397 Ch_m_55@yahoo.com
37 فاطمه احمدي سروش 1397 Fas1367.fa@gmail.com
36 فرناز دادخواه تهراني 1397 Farnazdadkhah89@gmail.com
35 آزيتا پنجي 1397 Panji.azita@gmail.com
34 مهسا معتمدي 1397 mortezajafarpor@gmail.com
33 مهري فرحمند 1397 Semide1369@gmail.com
32 بهناز ستاري 1397 Behnazsattari7@gmail.com
31 مريم تيموري 1397 Maryam_tymr@yahoo.com
30 خديجه مرادي سياه افشاري 1397 kh.moradi0360@yahoo.com
29 سارا مير حسيني 1396 Sara.mirhosseyni@gmail.com
28 سهيلا آقاطاهري 1396 Mehrdadghafari1@yahoo.com
27 فرناز ستاري 1396 farnaz.sattariabro@yahoo.com
26 هلما محسني 1396 helmamohseni1368@gmail.com
25 افسانه همت يار 1396 afsoongar69@yahoo.com
24 سهيلا افضلي 1396 Dr_afzali_soheyla@yahoo.com
23 الهه شاهسوندي 1396  
22 فروغ مومني 1396 dr.f.momeni84@gmail.com
21 فاطمه شريفيان 1396  
20 آزيتا اسدي 1396  
19 سمانه جهانفر 1396  
18 سارا روان 1396  
17 شايسته نجفي 1396  
16 راحله توكلي 1396 r_tavakoli@yahoo.com
15 پريسا ايران نژاد 1396  
14 سميه ايزدپناه 1396 Sizadpanah@gmail.com
13 راضيه سليماني 1395  
12 زهرا درخشنده 1395  
11 ندا ابراهيميان 1395  
10 اعظم اسفندياري 1395 Azamesfandiari1@gmail.com
9 افسانه صلاحي 1395  
8 فرناز باباحاجي ميبدي 1395 farnazmeibodi@yahoo.com
7 مهسا طاولي 1395 Mehdikhosravi29@yahoo.com
6 زهرا نياكان 1395 Niakanzahra@gmail.com
5 فيروزه صالح زاده 1395 Salehzadeh.f1990@gmail.com
4 مهناز عطايي خوراسگاني 1395 dr_m_ataie1365@yahoo.com
3 سمانه مغزي 1395 Smaghzy@yahoo.com
2 مهسا ميري 1395 dr.msmiri@gmail.com
1 شادي زمانسرايي 1395 shadi.zamansaraei@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir