دستیاران تخصصی زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-11:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

 

 

نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
فاطمه ايرانپور 1397 Ftir60@yahoo.com
پريا عليرضايي 1397 pariyaalirezaei@yahoo.com
شكوفه قلي پور 1397 Dr.shekoofeh.gholipoor@hotmail.com
نرگس احمديان 1397 Nilufar.ahmadian@gmail.com
نرگس آقااسماعيلي 1397 mrpuyan@gmail.com
نسرين قاسمي 1397 Ch_m_55@yahoo.com
فاطمه احمدي سروش 1397 Fas1367.fa@gmail.com
فرناز دادخواه تهراني 1397 Farnazdadkhah89@gmail.com
آزيتا پنجي 1397 Panji.azita@gmail.com
مهسا معتمدي 1397 mortezajafarpor@gmail.com
مهري فرحمند 1397 Semide1369@gmail.com
بهناز ستاري 1397 Behnazsattari7@gmail.com
مريم تيموري 1397 Maryam_tymr@yahoo.com
خديجه مرادي سياه افشاري 1397 kh.moradi0360@yahoo.com
سارا مير حسيني 1396 Sara.mirhosseyni@gmail.com
سهيلا آقاطاهري 1396 Mehrdadghafari1@yahoo.com
فرناز ستاري 1396 farnaz.sattariabro@yahoo.com
هلما محسني 1396 helmamohseni1368@gmail.com
افسانه همت يار 1396 afsoongar69@yahoo.com
سهيلا افضلي 1396 Dr_afzali_soheyla@yahoo.com
الهه شاهسوندي 1396  
فروغ مومني 1396 dr.f.momeni84@gmail.com
فاطمه شريفيان 1396  
آزيتا اسدي 1396  
سمانه جهانفر 1396  
سارا روان 1396  
شايسته نجفي 1396  
راحله توكلي 1396 r_tavakoli@yahoo.com
پريسا ايران نژاد 1396  
سميه ايزدپناه 1396 Sizadpanah@gmail.com
راضيه سليماني 1395  
زهرا درخشنده 1395  
ندا ابراهيميان 1395  
اعظم اسفندياري 1395 Azamesfandiari1@gmail.com
افسانه صلاحي 1395  
فرناز باباحاجي ميبدي 1395 farnazmeibodi@yahoo.com
مهسا طاولي 1395 Mehdikhosravi29@yahoo.com
زهرا نياكان 1395 Niakanzahra@gmail.com
فيروزه صالح زاده 1395 Salehzadeh.f1990@gmail.com
مهناز عطايي خوراسگاني 1395 dr_m_ataie1365@yahoo.com
سمانه مغزي 1395 Smaghzy@yahoo.com
مهسا ميري 1395 dr.msmiri@gmail.com
شادي زمانسرايي 1395 shadi.zamansaraei@gmail.com
مريم معتمدي 1394  
الهام غلاميان 1394  
مينا قائداميني 1394 Minaghaedamini@yahoo.com
مريم كلاته جاري 1394

mk.medicine@yahoo.con

نجمه آنديده 1394 Najmeh.Andideh@gmail.com
زهرا فروغي 1394 m.mohamadi.sut2511@gmail.com
مريم دهقان 1394  
ريحانه وليان 1394  
شقايق محموديان 1394  
زهرا تشكر 1394  
مريم ترابي پور 1394 Torabipour.maryam@yahoo.com
الهام ارشد 1394 Arshad.elham@yahoo.com
لادن مسگري 1393  
مائده ابراهيميان 1394 ebrahimian93.maede@gmail.com
زينب نوابي 1394 doctor.navabi@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir