دستیاران تخصصی رادیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-5:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ  سال يك، دو، سه و چهار تاریخ سال يك، دو، سه و چهار
تير 99 فايل برنامه مرداد 99 فایل بر نامه
اردیبهشت 99 فایل برنامه خرداد 99 فايل برنامه
اسفند 98 فايل برنامه فروردين 99 فايل برنامه
دي 98 فايل برنامه بهمن 98 فايل برنامه
آبان 98 فايل برنامه آذر98 فايل برنامه
شهريور 98 فايل برنامه مهر 98 فايل برنامه
تير 98 فايل برنامه مرداد98 فايل برنامه
ارديبهشت 98 فايل برنامه خرداد98 فايل برنامه
اسفند 97 فايل برنامه فروردين 98 فايل برنامه
دي 97 فايل برنامه بهمن 97 فايل برنامه
آذر 97 فايل برنامه آبان 97 فايل برنامه
شهريور فايل برنامه مهر97 فايل برنامه
تير97 فايل برنامه مرداد97 فايل برنامه
خرداد97 فايل برنامه ارديبهشت97 فايل برنامه
نوروز96 فايل برنامه

فروردين 97

فايل برنامه
اسفند95 فايل برنامه اسفند 96 فايل برنامه
بهمن 95 فايل برنامه بهمن 96 فايل برنامه
دي 95 فايل برنامه دی 96 فايل برنامه
آذر95 فايل برنامه آذر 96 فايل برنامه
آبان 95 فايل برنامه آبان 96 فايل برنامه
مهر 95 فايل برنامه مهر 96 فايل برنامه
شهريور 95 فايل برنامه شهریور 96 فايل برنامه
مرداد 95 فايل برنامه مرداد 96 فايل برنامه
تير 95 فايل برنامه تیر 96 فايل برنامه
خرداد 95 فايل برنامه خرداد 96 فايل برنامه
ارديبهشت 95 فايل برنامه اردیبهشت 96 فايل برنامه
فروردين 95 فايل برنامه فروردين 96 فايل برنامه

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir