دستیاران تخصصی اورولوژِی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/20-18:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام ونام خانوادگي دستيار سال ورود ايميل
دكتر مسعود زارعی 1398 amd13710@gmail.com

دكتر حسین بهرامی سامانی

1398 bahrami.hossein1993@gmail.com

دكتر محمد باقری وانانی

1398 drbagheri1369@gmail.com

دكتر محمد ابطحی

1398 mohamad87a@yahoo.com
دكترآرش رزاززاده 1397 ma.soltanian@yahoo.com
دكترمهيارشيرچي 1397 mahyar.shirchi@yahoo.com
دكتر مجيد فتحي 1397 majid.fathi93@gmail.com
دكتر داودقاراخاني ده سرخي 1397 davoud.gharakhani@gmail.com
دكتر سيد محمدموسوي فيروزآبادي 1397 smm_esfmed@yahoo.com
دكتر زهرا زندي مشهدي 1396 z.zandi70@gmail.com
دكتر محمد رضا رضايي مهر 1396 maareza2000@gmail.com
دكتر امير ارشام پوريا منفرد 1396 amirarsham@me.com
دكتر محمود امرايي 1396 amin.unique74@gmail.com
دكتر علي شريعتي 1395  
دكترمحمد علي وکيلي ني ريزي 1395 m.alivakili@gmail.com
دكترمصطفي مظاهري 1395 mazaheri.mostafa67@gmail.com
دكتر فرشاد قلي پور 1395 farshad.gholipoor@resident.mui.ac.ir
دكترسيدمسعود سادات 1395 sm.sadat155@gmail.com
دكتر نيما عباسي 1394  
دكتر عبدالكريم خرمي 1394  
دكتر مهدي غلامپور 1394 Mehdigholampour22@gmail
دكتر امير محسني دزكي   DUE_prosperiy@yahoo.com
دكتر حامد جهانگيري 1394  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir