دستیاران تخصصی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/14-6:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

مرضیه آقابابایی

98

mzbabaei88@gmail.com

فاطمه اله بخشیان

98

lalehallahbakhshian@yahoo.com

امیرحسین پزشکی

98

luciferinahp@gmail.com

منصوره خدایاری

98

matin665@yahoo.com

محمد سجاد عبداللهی

98

msastar.icho@yahoo.com

الهه مردانی بلداجی

98

ellahe.mardani94@gmail.com

طاهره نارکی

98

kafinet.meli@gmail.com

سال دوم

دکتر فرشته آیتی

97

feayati94@gmail.com

دکتر شیوا رادفر

97

shiva_med88@yahoo.com

دکتر ساناز رزی

97

dr_sanaz1387@yahoo.com

دکتر عاطفه عرفانی

97

atefeherfanii@gmail.com

دکتر مریم ملک محمد

97

malekmohamad.m@gmail.com

دکتر فرناز نصری

97

SAEID.NASR.1367@gmail.com

دکتر محبوبه وفایی

97

mahboub.vafaei@yahoo.com

سال سوم

دکتر الهام امینی

96

dr.elhamini@gmail.com

دکتر رویا صدیقین

96

roya.7rs@gmail.com

دکتر علی صفاری

96

saffarimd@yahoo.com

دکتر سعیده السادات علمداری

96

saaiedeh-Alamdari@yahoo.com

دکتر تینا فوده

96

t_foode@yahoo.com

دکتر لعیا گلشنی

96

layagolshani@gmail.com

دکتر نفیسه منصف

96

monsefnafiseh@gmail.com

دکتر سارا نیک پور (دستیار ارشد گروه)

96

dr.sara.nikpoor@gmail.com

سال چهارم

دکتر الهام امیدی

95

elhamomidi20@yahoo.com

دکتر مهسا باقریان

95

mbagherian8976@gmail.com

دکتر محدثه حاجیان

95

guitarstoranj@yahoo.com

دکتر مرجان حسینی

95

mb8922@yahoo.com

دکتر رضا رخشان

95

rezarakhshan1368@gmail.com

دکتر فتانه فرخ پور

95

fatanehfarokh@gmail.com

دکتر امیرحسین کاظمیان

95

A.h_kazemian@yahoo.com

دکتر نوشین روحانی زاده

95

Nushinrohani66@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir