دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/01/26-5:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 نام و نام خانوادگی تاریخ دفاع استاد راهنما موضوع دستیار/کارورز

 دكتر مژگان فتحي

 90/12/15

 دكتر كاشفي

دكتر نقيبي

 تأثير انفوزيون Preemptiveسولفات منيزيم بر ميزان درد و نياز به مسكن بعد از اعمال جراحي قسمت تحتاني شكم و مقايسه آن با گروه شاهد

 كارورز

 دكتر سيدحميدپاكزادمقدم  90/12/15  دكتر جبل عاملي  بررسي مقايسه افزودن سولفات منيزيم به بوپيواكائين اينتراتكال بر درد و خصوصيت بلوك حسي و حركتي در عمل سزارين  دستيار
 دكتر نغمه احمدي  90/11/17  دكتر رحيمي  تأثير افزودن رمي فنتانيل به انتونوكس بر  درد زايماني در فاز فعال مرحله اول زايمان  دستيار
دكتر محسن چيت سازي 90/10/26

دكتر جبل عاملي

دكتر هنرمند

دكتر صفوي (استاتيد مشاور)

بررسي مقايسه اي تأثير ميدازولام و آندانسترون داخل وريدي و تركيب آن  دو با هم، در درمان تهوع و استفراغ پس از اعمال سزارين تحت بيهوشي اسپاينال دستيار
 دكتر سيامك مرادي  90/10/19  دكتر عباسي بررسي تأثير Nebulized budesonide بعد از خروج از لوله تراشه بر روي عوارض اكستوباسيون در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه و مقايسه آن با گروه كنترل   دستيار
 دكتر نرگس انصاري  90/10/19

 

دكتر هنرمند

دكتر صفوي

 تعيين ومقايسه نسبت فاصله اي هيومنتال با تست گاز گرفتن لب فوقاني، تست قد به فاصله تيرومنتال و تست طبقه بندي تغيير يافته ملامپتي براي پيش بيني لوله گذاري سخت در بيماران تحت بيهوشي عمومي  كارورز
 دكتر اميد معتمدي  90/9/7

 

دكتر باقري

دكتر آقاداودي (مشاور)

 بررسي تأثير محدوده فشار متوسط شرياني در حين پمپ قلبي ريوي بر روي پارامترهاي باليني بيماران حين و بعد از جراحي باي پس عروق كرونر  كارورز
 دكتر فهيمه مهدي زاده  90/8/14

 

دكتر هنرمند

دكتر صفوي

 بررسي مقايسه اي ميزان تأثير دوزهاي متفاوت سولفات منيزيم بر فشار خون و ضربان قلب بعد از الكتروشوك درماني  كارورز
 دكتر علي نوروزي  90/8/9

 

دكتر حيدري

دكتر سريزدي

بررسي مقايسه اي اثر كتامين و ترامادول وريدي در پيشگيري از لرز پس از عمل در بيماران تحت بيهوشي عمومي   كارورز
 دكتر سيده زهرا ميرلوحي  90/5/27  دكتر حيدري  بررسي مقايسه اي تأثير كتامين و استامينوفن ركتال بر روي درد بعد از عمل جراحي لوزه برداري اطفال در بيمارستانهاي آموزشي شهر اصفهان كارورز  
 دكتر سيدسلمان خليفه سلطاني  90/5/27

 

دكتر منتظري

دكتر نقيبي

 بررسي پرونده هاي شكايات پزشكي در سازمان نظام پزشكي شهر اصفهان طي سالهاي 1387- 1385  كارورز
 دكتر نفيسه سهيلي پور  90/5/27  دكتر عطاري  بررسي مقايسه اي هزينه ها و فراواني نسبي عوارض حين و پس از  عمل جراحي كاتاراكت در دو گروه از بيماران با و بدون تستهاي  روتين قبل از عمل جراحي  كارورز
 دكتر مهيار يوسفي  90/7/11

 

دكتر سريزدي

دكتر عباسي

 بررسي تاثير مصرف خوراكي دو دوز داروي دوكسپين قبل از عمل بر شدت درد بعد از جراحي ارتوپدي اندام تحتاني و مقايسه آن با گروه كنترل  كارورز
دكتر زهرا نعمت اللهي 90/6/27

دكتر صفوي

بررسي مقايسه اي تأثير بي دردي Preemptive، تغييرات هموديناميك و عوارض انفيلتراسيون و تزريق داخل عروقي كتامين قبل از عمل جراحي كله سيستكتومي در مقايسه با گروه شاهد بر درد بعد از عمل كارورز
دكتر مهناز علي اكبريان 90/6/27

دكتر عباسي

دكتر طلاكوب

بررسي توزيع فراواني بروز نارسايي آدرنال در بيماران مبتلا به اختلالات انعقادي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان الزهرا(س) سال 88- 1387 كارورز
دكتر سينا طالبي 90/6/21 دكتر باقري بررسي ارتباط بين مدت زمان نگهداري فرآورده هاي خوني مصرف شده با موربيديتي و مورتاليتي پس از عمل در بيماران كانديد عمل باي پس عروق كرونر در بيمارستان شهيد چمران در سال 1389 كارورز
 دكتر حسن عباسي

 

عنوان 7/9/90

پروپوزال 21/9/90

 دكتر عطاري  بررسي و مقايسه شدت درد پس از اعمال کرانيوتومي تومور مغزي پس از دريافت اپوتل وريدي و انفوزيون فنتانيل  
         
         
         
         
         

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir