دستورالعمل ها و آیین نامه های کارآموزان گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-8:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
شركت در كلاس هاي درس طبق برنامه ماهيانه گروه - حضور در درمانگاه هاي مراكز الزهراء - كاشاني - ارائه logbook - ارائه 4 شرح حال و 4 كشيك با تاييد اساتيد و دستياران
آئين نامه پوشش حرفه اي فراگيران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir