دستورالعمل ها و آیین نامه های کارآموزان گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
شركت در كلاس هاي درس طبق برنامه ماهيانه گروه - حضور در درمانگاه هاي مراكز الزهراء - كاشاني - ارائه logbook - ارائه 4 شرح حال و 4 كشيك با تاييد اساتيد و دستياران
--

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir