دروس ارائه شده گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع برنامه
برنامه درسی  نیمسال اول مقطع دکتری حرفه ای سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال اول مقطع کارشناسی سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال اول مقطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی عملی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 جدول برنامه
برنامه درسی  نیمسال دوم مقطع دکتری حرفه ای سال تحصیلی 97-96     جدول برنامه      
برنامه درسی نیمسال دوم مقطع کارشناسی سال تحصیلی 97-96 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال دوم مقطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی 97-96 جدول برنامه
برنامه درسی عملی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  جدول برنامه

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir