دروس ارائه شده گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-7:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع برنامه
نیمسال دوم 99-98  
برنامه درسی  نیمسال دوم مقطع دکتری حرفه ای سال تحصیلی 99-98 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال دوم مقطع کارشناسی سال تحصیلی 99-98 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال دوم مقطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی99-98 جدول برنامه
برنامه درسی عملی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 جدول برنامه
نیمسال اول 99-98  
برنامه درسی  نیمسال اول مقطع دکتری حرفه ای سال تحصیلی 99-98 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال اول مقطع کارشناسی سال تحصیلی 99-98 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال اول مقطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی99-98 جدول برنامه
برنامه درسی عملی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 جدول برنامه
نیمسال دوم 98-97  
برنامه درسی  نیمسال دوم مقطع دکتری حرفه ای سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال دوم مقطع کارشناسی سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال دوم مقطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی عملی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 جدول برنامه
نیمسال اول 98-97  
برنامه درسی  نیمسال اول مقطع دکتری حرفه ای سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال اول مقطع کارشناسی سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال اول مقطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی98-97 جدول برنامه
برنامه درسی عملی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 جدول برنامه
نیمسال دوم 97-96  
برنامه درسی  نیمسال دوم مقطع دکتری حرفه ای سال تحصیلی 97-96     جدول برنامه      
برنامه درسی نیمسال دوم مقطع کارشناسی سال تحصیلی 97-96 جدول برنامه
برنامه درسی نیمسال دوم مقطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی 97-96 جدول برنامه
برنامه درسی عملی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  جدول برنامه

روانشناسی سلامت

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir