دروس آموزشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/07/26-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام درس طرح درس
 امواج فراصوت و کاربرد آنها  لینک

رادیوبیولوژی

لینک

روش تصویربرداری MR

لینک

فیزیک پزشکی 1

کد 01

 

لینک

فیزیک پزشکی 2 کاربردی

کد 01

لینک

کنترل کیفی

لینک
تصویر برداری پیشرفته MRI لینک
آشكارسازي و دوزيمتري پرتوها لینک
سيستمهاي تصويربرداري لینک

فيزيك پزشكي 1

کد 02

لینک

فيزيك پزشكي 2

کد02

لینک
فيزيك پزشكي هسته اي لینک

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir