دروس آموزشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/07/05-7:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام درس نام استاد شماره درس واحد برنامه هفتگی محل کلاس تاریخ امتحان
 ژنتیک مامایی

دکتر منصور صالحی-دکتر مجید خیراللهی

 186311 2

 شنبه   8-10

   
 شورای گروه شورای گروه     

 شنبه   10-12

   
 تازه های ژنتیک انسانی

دکتر طباطبایی فر-دکتر نیک پور-دکتر رسول صالحی-دکتر خیراللهی

 186526 2

 شنبه       2-4

   
مهندسی ژنتیک وبیونکنولوژی مولکولی phD

 دکتر صالحی-دکتر شریفی-دکتر خان احمد

186626 2

  شنبه    2  -4

   
 ایمونوبیوشیمی وروشهای انالیز

 دکتر خان احمد-دکترنیک پور

 186546 3

-یکشنبه8-10

   
 مهندسی ژنتیک وبیوتکنولوزی ا رشد گروه

 دکتر حسین خان احمد-دکتر رسول صالحی-دکتر شریفی

 186504 4

 یکشنبه10-12

   

 ژنتیک جمعیت

 دکتر خیر اللهی-دکتر نیک پور

 186520 2 یکشنبه 10-12    
 ژنتیک پزشکی(گروه 1)

 دکتر منصور صالحی. دکترمجیدخیراللهی

 186405 2

یکشنبه10-12

   
سمینار کارشناسی ارشد

 دکتر نیک پور

 186606 1

یکشنبه  1-4

   
 بیوانفورماتیک PhDوارشد گروه

دکتر قیصری

186608   دوشنبه 8-12    
ژنتیک ایمنی ارشد گروه

 دکتر طباطبایی فر-دکتر شریفی

186542 2 دوشنبه    8-10    

بیولوژی مولکولی دستیاران دندان

دکتر شریفی

 

 

  دوشنبه 8-10    
 بیولوژی مولکولی ارشد میکرب شناسی

 دکتر طباطبا یی فر

186506 2

 دوشنبه 10-12

   
 

 

         
 روش تحقیق ارشد گروه

 

 413588 1 دوشنبه 2-4    
بیماریهای ارثی ومشاوره زنتیک مامایی

 دکتر منصور صالحی

 186540 1

دوشنبه 2-4

   
 پیام رسانی سلولی وبیولوژی سیستم

 دکتر قیصری

 186624   دوشنبه    2-4    

 زنتیک پزشکی بین الملل

دکتر منصور صالحی-دکتر خیراللهی-دکتر طباطبایی فر

186405  

سه شنبه 8-10

   
زیست شناسی رادیولوزی

دکتر طباطبایی فر

 186302   سه شنبه 10-12    

ژنتیک پزشکی(گروه 2)

دکتر منصور صالحی-دکتر خیر اللهی  186405 2

سه شنبه10-12

   
بیولوژی سلولی مولکولی ارشد فیزیولوژی

 دکتر شریفی

186511 2 سه شنبه 10-12    
ژنتیک انسانی ارشد گروه دکتر منصور صالحی-دکتر نیک پور 186508 2

سه شنبه2-4

   
 بیولوژی سلولی مولکولی ارشد گروه

 دکتر ر صالحی -  - دکتر شریفی

 186507 2  چهارشنبه 10-12    
 زیست شناسی پزشکی (گروه 1)  دکتر قیصری  186403 2

 چهارشنبه 10-8

   
 ژنتیک انسانی دندانپزشکی  دکتر منصور صالحی-دکتر خیراللهی-دکتر طباطبایی فر

186407

2

 چهارشنبه  12-10

   
ژنتیک مولکولی  phDپزشکی مولکولی اخلاق وایمنی زیستی

دکتر صالحی-دکتر نیک پور-دکتر خیراللهی

  2 چهارشنبه 12-10    
 زیست شناسی پزشکی (گروه 2)

 دکتر قیصری

 186403    چهارشنبه 12-10    
 ژنتیک پزشکی علوم آزمایشگاهی

 دکتر منصور صالحی - دکتر خیر اللهی

 186203    چهارشنبه 4-2    
         

 

 

 
             
             

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir