دروس آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/09-12:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه درسی جداول برنامه
برنامه درسی گروه انگل شناسی نیمسال اول 96-95 table
برنامه درسی نیمسال دوم 96-95 Table2

 

نام درس نام استاد شماره درس تعدادواحد برنامه هفتگی مقطع تحصیلی سرفصل
هیستوپاتولوژی انگل ها دکتر پسته چیان 126625 1 دوشنبه 10-8 Ph.D  
هیستوپاتولوژی انگل ها(عملی) دکتر پسته چیان 126627 1 دوشنبه 12-10 Ph.D  
ایمونوپارازیتولوژی کاربردی دکتر یوسفی 126526 1 یکشنبه4-2 Ph.D  
ایمونوپارازیتولوژی کاربردی(عملی) دکتر یوسفی 126532 1 دوشنبه 4-2 Ph.D  
فیزیولوژی انگل ها دکتر حجازی 126609 2 شنبه 12-10 Ph.D  
بیوشیمی پیشرفته دکتر اسکندریان 126605 1 یکشنبه 10-8 Ph.D  
بیوشیمی پیشرفته(عملی) دکتر اسکندریان 126607 1 یکشنبه 12-10 Ph.D  
تک یاخته شناسی 1 دکتر پسته چیان 126647 1 یکشنبه 10-8 ارشد انگل  
تک یاخته شناسی 1 دکتر پسته چیان 126648 1 دوشنبه 4-2 ارشد انگل  
کرم شناسی 1 دکتر غیور 126649 2 یکشنبه 4-2 ارشد انگل سرفصل
کرم شناسی1 (عملی) مهندس یوسفی 126650 1 دوشنبه 12-10 ارشد انگل  
ایمنی شناسی بیماری های قارچی دکتر میرهندی 126522 1 شنبه 12-10 ارشد قارچ  
دکتر میرهندی 126524 1 یکشنبه 4-2 ارشد قارچ ارشد قارچ
بیماری های قارچی سطحی دکتر چادگانی 126555 1 یکشنبه 12-10 ارشد قارچ  
 بیماری های قارچی سطحی(عملی) دکتر چادگانی 1256557 2 دوشنبه 10-8 ارشد قارچ  
بیماری های قارچی زیر جلدی و مخاطی دکتر دهقان 126551 1 شنبه 10-8 ارشد قارچ  
بیماری های قارچی زیر جلدی و مخاطی(عملی) دکتر محمدی 126553 1 شنبه 4-2 ارشد قارچ  
ژنتیک قارچ ها دکتر میرهندی 126563 2 دوشنبه 12-10 رشد قارچ  
انگل وقارچ پزشکی(01) دکتر دهقان 126401 2/5 یکشنبه و دوشنبه10-8 پزشکی سرفصل
انگل و قارچ پزشکی(02) دکتر غیور 126401 2/5 شنبه و دوشنبه 10-8 پزشکی سرفصل
انگل و قارچ پزشکی(عملی) دکتر غیور 126403 1/5 شنبه 4-2 پزشکی  
انگل و قارچ پزشکی(عملی) مهندس یوسفی 126403 1/5 شنبه 6-4 پزشکی  
انگل و قارچ پزشکی(عملی) مهندس یوسفی 126403 1/5 یکشنبه 4-2 پزشکی  
انگل و قارچ پزشکی(عملی) دکتر صابری 126403 1/5 یکشنبه 6-4 پزشکی  
انگل و قارچ پزشکی(عملی) دکتر سلیمانی فرد 126403 1/5 سه شنبه 4-2 پزشکی  
انگل و قارچ پزشکی(عملی) دکتر ابطحی 126403 1/5 سه شنبه 6-4 پزشکی  
انگل و قارچ  داروسازی(01) دکتر اسکندریان 126405 3   داروسازی  
انگل و قارچ داروسازی(عملی) مهندس بهادران 126407 1 دوشبنه 3-1 داروسازی  
انگل و قارچ داروسازی(عملی) مهندس بهادران 126407 1 دوشنبه 5-3 داروسازی  
انگل و قارچ داروسازی(عملی) دکتر طلوعی 126407 1 دوشنبه 7-5 داروسازی  
انگل و قارچ داروسازی(عملی) دکتر چعباوی زاده 126407 1 یکشنبه10-8 داروسازی  
انگل و قارچ 2(نظری) دکتر غیور 126308 2 شنبه 10-8 علوم آزمایشگاهی سرفصل
انگل و قارچ 2(عملی) دکتر سلیمانی فرد 126309 1 دوشنبه 10-8 علوم آزمایشگاهی  
انگل و قارچ 2(عملی) مهندس یوسفی 126309 1 دوشنبه 12-10 علوم آزمایشگاهی  
انگل شناسی پزشکی دکتر اسکندریان 126201 2 دوشنبه 10-8 علوم آزمایشگاهی ناپیوسته  
انگل شناسی پزشکی(عملی) مهندس بهادران 126203 1 چهارشنبه 10-8 علوم آزمایشگاهی ناپیوسته  
انگل و قارچ پزشکی(01) دکتر صابری 126302 1 یکشنبه 12-10 پرستاری  
انگل و قارچ پزشکی(02) مهندس یوسفی 126302 1 یکشنبه 12-10 پرستاری  
انگل و قارچ پزشکی(01) دکتر چعباوی زاده 126303 0/5 چهارشنبه 3-1 پرستاری  
انگل و قارچ پزشکی(02) دکتر چعباوی زاده 126303 0/5 چهارشنبه 5-3 پرستاری  
انگل و قارچ پزشکی(01) مهندس یوسفی 126303 0/5 چهارشنبه 3-1 پرستاری  
انگل و قارچ پزشکی(02) مهندس یوسفی 126303 0/5 چهارشنبه 3-1 پرستاری  
انگل و قارچ مامایی دکتر چعباوی زاده 126316 1 دوشنبه 12-10 مامایی  
پاتوبیولوژی انگل ها دکتر طلوعی 126306 1 چهارشنبه 12-10 بهداشت سرفصل
تغذیه تجربی دکتر یوسفی 418511 2 یکشنبه 6-4 ارشد تغذیه  
تک یاخته شناسی دکتر اسکندریان 126550 2 سه سنبه 10-8 ارشد میکروب  
پایان نامه   126645     Ph.D  
پایان نامه   126579     ارشد انگل  
پایان نامه   126579     ارشد قارچ  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir