درمانگاه فراگیران گروه طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/09-7:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

برنامه درمانگاه
درمانگاه اساتید و دستیاران در اسفند 99
درمانگاه اساتید و دستیاران در بهمن 99
درمانگاه اساتید و دستیاران در دی 99
درمانگاه اساتید و دستیاران در آذر 99
درمانگاه اساتید و دستیاران در آبان 99
درمانگاه اساتید و دستیاران در مهر 99wink
درمانگاه اساتید و دستیاران درشهریور 99
درمانگاه اساتید و دستیاران در مرداد 99
درمانگاه اساتید و دستیاارن در تیر 99
درمانگاه اساتید و دستیاران در خرداد 99
درمانگاه اساتید دستیاران در بهمن 98
درمانگاه اساتید و دستیاران در دی 98
درمانگاه اساتید و دستیاران در آذر 98
درمانگاه اساتید و دستیاران در آبان 98
درمانگاه اساتید و دستیاران در مهر  98wink
درمانگاه اساتید و دستیاران در شهریور 98
درمانگاه اساتید و دستیاران در مرداد 98
درمانگاه اساتید و دستیاران در تیر 98
درمانگاه اساتید و دستیاران در خرداد 98
درمانگاه اساتید ودستیاران در اردیبهشت 98
درمانگاه اساتید و دستیاران در فروردین 98yes
درمانگاه اساتید و دستیاران در اسفند 97
درمانگاه اساتید و دستیاران در بهمن 97
درمانگاه اساتید و دستیاران در دی 97
درمانگاه اساتید و دستیاران در آذر 97
برنامه درمانگاه اساتید و دستیاران در آبان 97
برنامه درمانگاه اساتید ودستیاران در مهر 97 wink
درمانگاه اساتید در شهریور97
درمانگاه دستیاران در مرداد 97
درمانگاه اساتید در مرداد 97
درمانگاه اساتید و دستیاران در تیر 97
درمانگاه اساتید و دستیاران خرداد 97
درمانگاه اساتید و دستیاران اردیبهشت 97
درمانگاه اساتید و دستیاران درفروردین 97
درمانگاه اساتید و دستیاران در اسفند96
درمانگاه اساتید و دستیاران در بهمن 96
درمانگاه اساتید و دستیاران در دی 96
درمانگاه اساتید و دستیاران در اذر 96
درمانگاه اساتید و دستیاران در آبان 96
برنامه درمانگاه اساتید و دستیاران در مهر 96smiley
درمانگاه اساتیدر در شهریور 96
درمانگاه دستیاران در شهریور 96
درمانگاه اساتید در مرداد 96
درمانگاه دستیاران در مرداد 96
درمانگاه اساتید در تیر 96
درمانگاه دستیاران در تیر 96
درمانگاه در خرداد 96
درمانگاه اردیبهشت 96
برنامه درمانگاه فرروردین 96
برنامه درمانگاه اسفند 95
برنامه درمانگاه بهمن ماه 95
برنامه درمانگاه دی ماه 95
برنامه درمانگاه آذر ماه 95

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir