دانش آموختگان گروه ENT

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/20-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام ونام خانوادگی سال ورود سال  فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
دكتر سيد نادر موسوي 94 97 متخصص
دكتر سيده محبوبه نظري 94 97 متخصص
دكتر محمدعلي قنبري 94 97 متخصص
دكتر محمدرضا حيدري 94 97 متخصص
دكتر محمد جمشيدي 94 97 متخصص
دكتر زهرا خسروي 94 97 متخصص
دكتر سپهر صالح پور 94 97 متخصص
دكتر محمدعلي مواجي 93 97 متخصص
دكتر فرشيد راسخ 93   متخصص
دكتر علي ملك زاده 92 96 متخصص
دكتر زينب السادات دخانچي 92 96 متخصص
دكتر ليلا اسدپور 92 96 متخصص
دكتر ندا سخي 92 96 متخصص
دكتر كيوان خوشخو 92 96 متخصص
دكتر امين كلكو 91 95 متخصص
دكتر مهدي شهاب الديني 91 95 متخصص
دكتر مينا سلطاني 91 95 متخصص
دكتر پريسا دميرچي 91 95 متخصص
دكتر ژاله اميني 90 95 متخصص
دكتر نفيسه السادات محمودي 91 95 متخصص
دكتر سهراب براتي 90 94 متخصص
دكتر علي رضا دادگستر 90 94 متخصص
دكتر حميدرضا ابراهيمي 90 94 متخصص
مريم يعقوبي 90 94 متخصص
فرزانه ابوطالبيان 90 94 متخصص
آزاده كازروني 90 94 متخصص
علي رضا ناطقي 91 94 متخصص
مريم معيني مهر 89 93 متخصص
افروز اسحاقيان 89 93 متخصص
علي رضا فاضل 89 93 متخصص
عباس نادعلي نژاد 89 93 متخصص
قاسم سعد آبادي 89 93 متخصص

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir