دانش آموختگان گروه ENT

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام ونام خانوادگی سال ورود سال  فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
دكتر علي ملك زاده 92 96 متخصص
دكتر زينب السادات دخانچي 92 96 متخصص
دكتر ليلا اسدپور 92 96 متخصص
دكتر ندا سخي 92 96 متخصص
دكتر كيوان خوشخو 92 96 متخصص
دكتر امين كلكو 91 95 متخصص
دكتر مهدي شهاب الديني 91 95 متخصص
دكتر مينا سلطاني 91 95 متخصص
دكتر پريسا دميرچي 91 95 متخصص
دكتر ژاله اميني 90 95 متخصص
دكتر نفيسه السادات محمودي 91 95 متخصص
دكتر سهراب براتي 90 94 متخصص
دكتر علي رضا دادگستر 90 94 متخصص
دكتر حميدرضا ابراهيمي 90 94 متخصص
مريم يعقوبي 90 94 متخصص
فرزانه ابوطالبيان 90 94 متخصص
آزاده كازروني 90 94 متخصص
علي رضا ناطقي 91 94 متخصص
مريم معيني مهر 89 93 متخصص
افروز اسحاقيان 89 93 متخصص
علي رضا فاضل 89 93 متخصص
عباس نادعلي نژاد 89 93 متخصص
قاسم سعد آبادي 89 93 متخصص

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir