دانش آموختگان گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/20-6:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال  فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
دکتر سمیه جنانی 1396 1398 فوق تخصص (گوارش)
دکتر لیلا خلیلیان 1396 1398 فوق تخصص (گوارش)
دکتر علی صادقی 1395 1398 فوق تخصص (قلب)
دکتر افسانه شیرانی 1396 1398 فوق تخصص (نوزادان)
دکتر نجمه حسن قلیایی 1396 1398 فوق تخصص (نوزادان)
دکتر محمدمهدی صالحی 1396 1398 فوق تخصص (اعصاب)
دکتر ندا حسینی 1396 1398 فوق تخصص (اعصاب)
دکتر بیتا علی مردانی 1396 1398 فوق تخصص (غدد)
دکتر سوسن داریس 1394 1398 تخصص
دکتر مژگان گلی 1394 1398 تخصص
دکتر مولود قنبریان 1394 1398 تخصص
دکتر زهرا صالحی 1394 1398 تخصص
دکتر فهیمه محب محمدی 1394 1398 تخصص
دکتر هانیه بصیرکازرونی 1394 1398 تخصص
دکتر شادی سالک 1394 1398 تخصص
دکتر لعیا امینی 1394 1398 تخصص
دکتر آذر میرزایی 1394 1398 تخصص
دکتر آزاده سادات میرزاده 1394 1398 تخصص
دکتر مریم بزرگزاد 1394 1398 تخصص
دکتر فریناز سهرابی 1394 1398 تخصص
دکتر مریم خلیلیان 1394 1398 تخصص
دکتر نازنین زیبانژاد 1396 1397 فلوشیپ PICU
دکتر عاطفه صادقی زاده 1396 1397 فلوشیپ PICU
دكتر راضيه معظمي گودرزي 1395 1397 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر مهرناز معيني 1395 1397 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر احمدرضا عابدي 1395 1397 فوق تخصص (نوزادان)
دکتر مائده مجیدی نژاد 1395 1397 فوق تخصص (اعصاب)
دكتر غلامرضا جلودار 1395 1397 فوق تخصص (اعصاب)
دكتر مهشيد قيدرلو 1395 1397 فوق تخصص (غدد)
دكتر عنايت ا... پورابراهيم 1393 1397 تخصص
دكتر بيژن قائدشرفي 1393 1397 تخصص
دكتر مجتبي منتصري 1393 1397 تخصص
دكتر اردلان ابراهيمي 1393 1397 تخصص
دكتر اشرف سادات موسوي 1393 1397 تخصص
دكتر رز سلطاني 1393 1397 تخصص
دكتر فروغ درخشاني 1393 1397 تخصص
دكتر نرگس انصاري 1393 1397 تخصص
دكتر نيروانا تواهن 1393 1397 تخصص
دكتر گلاره كياني 1393 1397 تخصص
دكتر مهدي پروانه 1394 1396 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر لادن سلامتي 1394 1396 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر محمد شجاع 1393 1396 فوق تخصص (قلب)
دكتر بهزاد كورنگ بهشتي 1392 1396 تخصص
دكتر شراره بابايي 1394 1395 فلوشيپ PICU
دكتر سراج الدين عارف نيا 1393 1395 فوق تخصص (غدد)
دكتر پيام سبحاني 1393 1395 فوق تخصص (غدد)
دكتر غفور غفاري 1392 1395 فوق تخصص (قلب)
دكتر حامد زندي 1393 1395 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر مهتاب رفاهي 1393 1395 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر زهرا آقايي 1392 1395 تخصص
دكتر نرگس افكنده 1392 1395 تخصص
دكتر نيلوفر اميني 1392 1395 تخصص
دكتر آزاده جعفري 1392 1395 تخصص
دكتر مرضيه زماني 1392 1395 تخصص
دكتر سارا سرائيان 1392 1395 تخصص
دكتر سميرا سرائيان 1392 1395 تخصص
دكتر محبوبه صابري 1392 1395 تخصص
دكتر مژده ضيايي 1392 1395 تخص
دكتر فاطمه راستگو 1392 1395 تخصص
دكتر نرگس علي خاصي 1392 1395 تخصص
دكتر مريم كچويي 1392 1395 تخصص
دكتر پگاه كريميان 1392 1395 تخصص
دكتر صفورا فراست 1392 1395 تخصص
دكتر زهرا باقريان 1391 1395 تخصص
دكتر اكبر عظيمي 1391 1395 تخصص
دكتر رضا نجفي 1392 1394 فوق تخصص (غدد)
دكتر بهار دهقان 1391 1394 فوق تخصص (قلب)
دكتر علي زلفي گل 1391 1394 فوق تخصص (قلب)
دكتر شيما صالحي 1392 1394 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر الهه ضيايي 1391 1394 تخصص
دكتر فائزه صفوي فر 1391 1394 تخصص
دكتر طاهره نجفي 1391 1394 تخصص
دكتر نازنين زيبانژاد 1391 1394 تخصص
دكتر اعظم سراجان 1391 1394 تخصص
دكتر زينب شريعت 1391 1394 تخصص
ناهيد اصلاني 1391 1394 تخصص
ندا حسيني 1391 1394 تخصص
شيواسادات خليفه سلطاني 1391 1394 تخصص
دكتر ايمان فقيهيان 1390 1394 تخصص
دكتر الهه شيراني 1390 1394 تخصص
دكتر علي مظاهري 1391 1393 فوق تخصص (غدد)
دكتر اسفنديار نجفي توانا 1390 1393 فوق تخصص (قلب)
دكتر قباد حيدري 1391 1393 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر رويا چوپاني 1391 1393 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر زهرا پورمقدس 1390 1393 تخصص
دكتر ندا فرهنگ پژوه 1390 1393 تخصص
دكتر مريم حسين زاده 1390 1393 تخصص
دكتر نجمه حسن قليايي 1390 1393 تخصص
دكتر مريم هرندآور 1390 1393 تخصص
دكتر عليرضا عشقي 1390 1393 تخصص
دكتر رها افقري 1390 1393 تخصص
دكتر عليرضا آريانا 1390 1393 تخصص
دكتر مهرناز معيني 1390 1393 تخصص
دكتر مهران كارگر 1390 1393 تخصص
دكتر محمود قاسمي 1390 1392 فوق تخصص (غدد)
دكتر هومن داريوشي 1389 1392 فوق تخصص (قلب)
دكتر اعظم قهساره اردستاني 1390 1392 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر بابك نكويي 1390 1392 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر نويد دانايي 1390 1392 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر فائزه شريفي 1389 1392 تخصص
دكتر مهران كارگر 1389 1392 تخصص
دكتر مژگان تنهايي 1389 1392 تخصص
دكتر زهرا رضايي 1389 1392 تخصص
دكتر مسعود گنجي 1389 1392 تخصص
دكتر عاطفه صادقي زاده 1389 1392 تخصص
دكتر حسن طلاكش 1389 1392 تخصص
دكتر زهرا پارساپور 1389 1392 تخصص
دكتر پريسا ايرواني 1389 1392 تخصص
دكتر ركسانا معيني 1389 1392 تخصص
دكتر نرگس زارع 1389 1392 تخصص
دكتر زهره نصري 1389 1392 تخصص
دكتر اميرمحمد شاه كرمي 1388 1392 تخصص
دكتر فرشته كدخدايي 1388 1392 تخصص
دكتر ندا مستوفي زاده 1389 1391 فوق تخصص (غدد)
دكتر بهزاد بركتين 1389 1391 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر مازيار وكيلي اميني 1389 1391 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر محسن اصغري 1388 1391 تخصص
دكتر ابوطالب محمدي 1388 1391 تخصص
دكتر پويا خسروي 1388 1391 تخصص
دكتر عماد بهرامي نيا 1388 1391 تخصص
دكتر آزاده اثني عشري 1388 1391 تخصص
دكتر ليلا خليليان 1388 1391 تخصص
دكتر سيده حميده موسي زاده 1388 1391 تخصص
دكتر نوشين رستم پور 1388 1390 فوق تخصص (غدد)
دكتر محمدرضا خليليان 1387 1390 فوق تخصص (قلب)
دكتر عليرضا اسدي 1388 1390 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر مهران حصاركي 1388 1390 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر بهنوش استكي 1387 1390 تخصص
دكتر باقر هادي 1387 1390 تخصص
دكتر سيدحسين ميرلوحي 1387 1390 تخصص
دكتر سميرا لايق 1387 1390 تخصص
دكتر شيما صالحي 1387 1390 تخصص
دكتر مجيدرضا پيرپيران 1387 1390 تخصص
دكتر روح ا... شيرزادي 1387 1390 تخصص
دكتر حسن طاعتي 1387 1390 تخصص
دكتر علي پوروالي 1387 1390 تخصص
دكتر شراره بابايي 1387 1390 تخصص
دكتر الهام هاشمي 1387 1389 فوق تخصص (غدد)
دكتر زهرا عليان 1387 1389 فوق تخصص (غدد)
دكتر اميرمحمدآرمانيان 1387 1389 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر هدي افلاكيان 1386 1389 تخصص
دكتر محمدرضا ذوالفقاري 1386 1389 تخصص
دكتر پيمان نصري 1386 1389 تخصص
دكتر شيوا زارعان 1386 1389 تخصص
دكتر شهرام ذاكرين 1386 1389 تخصص
دكتر غلامرضا عرب زاده 1386 1389 تخصص
دكتر راحله عصاري 1386 1389 تخصص
دكتر صفورا نوايي 1386 1389 تخصص
دكتر فهيمه سهيلي پور 1386 1388 فوق تخصص (غدد)
دكتر حسن صالح آبادي 1386 1388 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر عليرضا صادق نيا 1386 1388 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر بابك بيگي 1385 1388 تخصص
دكتر مجيد كيوانفر 1385 1388 تخصص
دكتر محمدرضا شعاعي 1385 1388 تخصص
دكتر حميدرضا پورصيرفي 1385 1388 تخصص
دكتر مرجان قاضي نور 1385 1388 تخصص
دكتر فريبرز فرهنگ 1385 1388 تخصص
دكتر محمد شكراني 1384 1388 تخصص
دكتر جواد شاپوري 1385 1387 فوق تخصص (غدد)
دكتر منصور محمدي 1385 1387 فوق تخصص (نوزادان)
دكتر بهار دهقان 1384 1387 تخصص
دكتر ندا مستوفي زاده 1384 1387 تخصص
دكتر نيلوفر تركان 1384 1387 تخصص
دكتر اسداله فتحي پور 1384 1387 تخصص
دكتر شراگيم كريمي 1384 1387 تخصص
دكتر مژگان لقماني 1384 1387 تخصص
دكتر شيوا رحمانيان 1384 1387 تخصص
دكتر همايون واحدي 1384 1387 تخصص
دكتر افشين ذاكر عاملي 1384 1387 تخصص
دكتر نوشين رستم پور 1383 1386 تخصص
دكتر اميرعباس بشارتي 1383 1386 تخصص
دكتر علي يارفاضل 1383 1386 تخصص
دكتر علي هوايي 1383 1386 تخصص
دكتر همايون رفعتي 1383 1386 تخصص
دكتر مجيد مغزيان 1383 1386 تخصص
دكتر محمود نادري 1383 1386 تخصص
دكتر ابوالحسن ديوبند 1383 1386 تخصص
دكتر جعفر نصيري 1382 1385 تخصص
دكتر محمدعلي پورميرزايي 1382 1385 تخصص
دكتر عباس غيرتمند 1382 1385 تخصص
دكتر حسين شهرياري 1382 1385 تخصص
دكتر رويا چوپاني 1382 1385 تخصص
دكتر الهام هاشمي 1382 1385 تخصص
دكتر فهيمه سهيلي پور 1382 1385 تخصص
دكتر فاطمه طباطبايي 1381 1384 تخصص
دكتر عليرضا شفيعي 1381 1384 تخصص
دكتر وحيد ساجدي 1381 1384 تخصص
دكتر مهدي قادريان 1381 1384 تخصص
دكتر شيرين باجغلي 1381 1384 تخصص
دكتر مهدي عابديني 1381 1384 تخصص
دكتر ديهيم ترابي نيا 1380 1383 تخصص
دكتر ارمغان وفافر 1380 1383 تخصص
دكتر بهروز طحاني 1380 1383 تخصص
دكتر هما صدري 1380 1383 تخصص
دكتر رائد نوحه خوان 1380 1383 تخصص
دكتر يعقوب ارجمندفر 1380 1383 تخصص
دكتر ناصر مصري 1379 1382 تخصص
دكتر بابك منيعي 1379 1382 تخصص
دكتر نغمه سادات ميرشاهزاده 1379 1382 تخصص
دكتر پيمان اشرافي 1379 1382 تخصص
دكتر سيدحسين سعادت 1379 1382 تخصص
دكتر مسعود روضاتي 1379 1382 تخصص
دكتر سيدصدر طاهري 1379 1382 تخصص
دكتر مجيد حميدي زاده 1378 1381 تخصص
دكتر حسين صانعيان 1378 1381 تخصص
دكتر محمدحسن پرند 1378 1381 تخصص
دكتر سيدناصرالدين مصطفوي 1378 1381 تخصص
دكتر شهاب نوريان 1378 1381 تخصص
دكتر محمدرضا قضاوي 1377 1380 تخصص
دكتر حميد رحيمي 1377 1380 تخصص
دكتر مجيد محمدي زاده 1377 1380 تخصص
دكتر محمدرضا مدرسي 1377 1380 تخصص
دكتر عباس مقدادي 1377 1380 تخصص
دكتر جهانگير دريكوند 1377 1380 تخصص
دكتر قاسم فرج زاده 1376 1379 تخصص
دكتر رامين ايران پور 1376 1379 تخصص
دكتر محمد طرفه نژاد 1376 1379 تخصص
دكتر حسين اثني عشري 1376 1379 تخصص
خ دكتر ايران پور 1376 1379 تخصص
دكتر اميرهوشنگ سليماني 1376 1379 تخصص
دكتر فاطمه گلپايگاني 1376 1379 تخصص
دكتر محمدرضا نجفيان 1375 1378 تخصص
دكتر علي محمد كسائيان 1375 1378 تخصص
دكتر صفوي پور 1375 1378 تخصص
دكتر اميد يقيني 1375 1378 تخصص
دكتر ابوالفضل فرجادي مقدم 1375 1378 تخصص
دكتر افسون صدقي 1374 1377 تخصص
دكتر مريم حسيني نژاد 1374 1377 تخصص
دكتر اطلس چغباوي زاده 1374 1377 تخصص
دكتر محسن مجذب صانعي 1374 1377 تخصص
دكتر شريفي 1374 1377 تخصص
دكتر زهره بديعي 1373 1376 تخصص
دكتر منيرالسادات عمادالاسلامي 1373 1376 تخصص
دكتر سوسن فقيه ايماني 1373 1376 تخصص
دكتر مريم نادرالاصلي 1373 1376 تخصص
دكتر فرزانه فيروزفر 1373 1376 تخصص
دكتر اصغري 1373 1376 تخصص
دكتر عظيمي پور 1373 1376 تخصص
دكتر مريم رشتيان 1373 1376 تخصص
دكتر مژگان صابري 1373 1376 تخصص
دكتر فريبا پورمحمد 1373 1376 تخصص

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir