دانش آموختگان گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل وضعیت فعلی
موسی رحیمی غیاثی 1391 1397 دکتر پزشکی مولکولی  فارغ التحصیل 
محبوبه کوهیان   1396 دکتری پزشکی مولکولی  فارغ التحصیل
سمیه تنهایی   1396 دکتری پزشکی مولکولی فارغ اتحصیل
عباس مرید نیا 1391 1396 دکتری پزشکی مولکولی فارغ التحصیل
محمدرضا شریفی 1387 1391 دکتری پزشکی مولکولی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهرام باقرپور 1387 1394 دکتری پزشکی مولکولی مسئول بخش مولکولی آزمایشگاه پورسینای حکیم اصفهان
بهرنگ اعلنی 1387 1392 دکتری پزشکی مولکولی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
شریفه خسروی 1389 1395 دکتری پزشکی مولکولی فارغ التحصیل
محبوبه رمضان زاده 1389 1394 دکتری پزشکی مولکولی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
زهرا اسدی 1389 1394 دکتری پزشکی مولکولی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
مینا میریان 1390 1395 دکتری پزشکی مولکولی کارمند دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد کاظمی 1390 1395 دکتری پزشکی مولکولی کارمند گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir