دانش آموختگان گروه پوست

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/11-9:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراغت از تحصیل
دكتر فرزانه دانش
دكترحسين حافظي
دكتر عاطفه شجري
دكتر محبوبه طلاكوب
دكترسميرا كاظمي پور
94 98 دانشنامه تخصصي پوست
دكترهدي  صفائي
دكتر مجتبي  نسيمي
 
93 97 دانشنامه  تخصصي پوست
دكتر بهزاد بافنده
دكترانيس بستاكيان
دكتر نازيلا پوستيان
دكتر معصوم شهبازي
دكتر سيامك رحماني
دكترمينا  صابر
دكترمريم  غلامي
دكترنسرين  معتمدي فرد
92 96 دانشنامه  تخصصي پوست

دكتر ساقي فاطمي

دكترياسر عسگري

دكتر عليرضا عاصمي

دكترمرضيه  متين

دكتر سمانه مظفرپور

91 95 دانشنامه تخصصي

دكتر بهاره ابطحي

دكتر  اكرم الهي پور

دكتر  اعظم بصيري

دكتر شادي بهفر

دكتر شيما كيوان

دكتر صدف فرهادي

دكتر سعيد نورائي

90 94 دانشنامه تخصصي
دكتر كيومرث جمشيدي
دكتر سارا رهسپار
دكتر ناصر زينلي
دكتر فاطمه عساف
دكتر پرستو خسرواني
دكتراحمدرضا بهرامي
دكتر مهرداد رخشانپور
دكتر رضا رضايي
دكتر زهرا نيكيار
89 93 دانشنامه تخصصي
دكترايمان  مومني
دكتر نابت تاجميررياحي
دكتراعظم  طاهري

دكتر يلدا  عطارزاده

دكترسيد حسين بني هاشمي

دكتر مهدي كربلائيان

دكتر عاطفه السادات كمالي

88 92 دانشنامه تخصصي

دكتر غلامحسين سليماني

دکتر راضيه ايرجي

دکتر مهدي خدادادي

دکتر امين خرازيهاي اصفهاني

دکتراحمد  سعيدي

دکترمهر ناز  سقراطي

دکترفاطمه  مختاري

دکتر منيژه رجائي

 
87 91 دانشنامه تخصصي

دكتر فاطمه محقق

دكتر آناهيتا شاهين گهر

دكتر الياس سليمي

دكتر کيوان جاويد نيا

دكتر عاطفه غلامي

 
86 90 دانشنامه تخصصي
دكتر سهيلا طاهري
دكتر ربيع مظلومي
دكتر سعيد كرمي
85 89 دانشنامه تخصصي
دكترسعيد  سعيديان
دكتر محمد افراشته
دكتر فاطمه عندليب
دكترمريم  شابرم
84 88 دانشنامه تخصصي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir