دانش آموختگان گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراغت از تحصیل
دكتر حسين حافظي
دكتر عاطفه شجري
دكترسميرا كاظمي پور
دكتر محبوبه طلاكوب
دكتر فرزانه دانش
94 98 دانشنامه تخصصي پوست
دكتر مجتبي  نسيمي
دكترهدي  صفائي
93 97 دانشنامه  تخصصي پوست
دكتر نازيلا پوستيان
دكترنسرين  معتمدي فرد 
دكتر معصوم شهبازي
دكتر سيامك رحماني
دكترمينا  صابر
دكترمريم  غلامي

 

دكتر بهزاد بافنده
دكترانيس بستاكيان
92 96 دانشنامه  تخصصي پوست

دكترياسر عسگري

دكترمرضيه  متين

دكتر ساقي فاطمي

دكتر عليرضا عاصمي

دكتر سمانه مظفرپور

91 95 دانشنامه تخصصي

دكتر  اعظم بصيري

دكتر  اكرم الهي پور

دكتر شادي بهفر

دكتر شيما كيوان

دكتر صدف فرهادي

دكتر بهاره ابطحي

دكتر سعيد نورائي

90 94 دانشنامه تخصصي
دكتر كيومرث جمشيدي
دكتر سارا رهسپار
دكتر ناصر زينلي
دكتر فاطمه عساف
دكتر پرستو خسرواني
دكتراحمدرضا بهرامي
دكتر مهرداد رخشانپور
دكتر رضا رضايي
دكتر زهرا نيكيار
89 93 دانشنامه تخصصي
دكترايمان  مومني
دكتر نابت تاجميررياحي
دكتراعظم  طاهري

دكتر يلدا  عطارزاده

دكترسيد حسين بني هاشمي

دكتر مهدي كربلائيان

دكتر عاطفه السادات كمالي

88 92 دانشنامه تخصصي

دكتر غلامحسين سليماني

دکتر راضيه ايرجي

دکتر مهدي خدادادي

دکتر امين خرازيهاي اصفهاني

دکتراحمد  سعيدي

دکترمهر ناز  سقراطي

دکترفاطمه  مختاري

دکتر منيژه رجائي

 
87 91 دانشنامه تخصصي

دكتر فاطمه محقق

دكتر آناهيتا شاهين گهر

دكتر الياس سليمي

دكتر کيوان جاويد نيا

دكتر عاطفه غلامي

 
86 90 دانشنامه تخصصي
دكتر سهيلا طاهري
دكتر ربيع مظلومي
دكتر سعيد كرمي
85 89 دانشنامه تخصصي
دكترسعيد  سعيديان
دكتر محمد افراشته
دكتر فاطمه عندليب
دكترمريم  شابرم
84 88 دانشنامه تخصصي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir