دانش آموختگان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-9:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال  فراغت از تحصیل

مقطع فراغت از تحصیل

دکتر پیمان نیلفروش

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر علی حسینی

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر جمال مقدسی

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر پویا کوشا

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر امیر صیفی پور

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر حمید رضا رجبی

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد صدیق حسین بر

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر آرمین الهی فر

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر فرشته ستار

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر نفیسه معین

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر زینب داودآبادی

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر مریم توکلی

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر شهرزاد ریگی جنگجو

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر فهیمه یاراحمدی

93

97

متخصص قلب و عروق

دکتر وحید آقائی

91

96

متخصص قلب و عروق

دکتر علی اقبال

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر سید محمد امین سیدین

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر مهرزاد برقی کار

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر زهرا تیموری جروکانی

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر سید مجید درخشنده

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر علی رمضانی نژاد

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر احسان شیروانی

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر فردین صالح زاده

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر فرانک طیبی

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر زهرا علیزاده

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر فائزه فرهنگ

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر کیوان کیانی

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد هادی منصوری

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر فرزاد میرامیرخانی

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر مهدی نجفی

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر فرشید ویسی

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر بهزاد یاوری

92

96

متخصص قلب و عروق

دکتر پیام ابراهیمی فر

91

95

متخصص قلب و عروق

دکترمحمد بید مشکی

91

95

متخصص قلب و عروق

دکترکیان حشمت

91

95

متخصص قلب و عروق

دکتر وحید شریف آرانی 

91

95

متخصص قلب و عروق

دکتر مهران صادقی

91

95

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد کرمانی

91

95

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد کریمی پناه

91

95

متخصص قلب و عروق

دکتر سیامک محمود مرادی 

91

95

متخصص قلب و عروق

دکتر سحر یدالهی

91

95

متخصص قلب و عروق

دکتر علی یوسفی

91

95

متخصص قلب و عروق

دکتر قاسم  میر سلیمانی

90

95

متخصص قلب و عروق

دکتر ساره احمدزاده

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر محبوبه اسکندری

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر سمانه اعلمی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد علی بادی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر سمیه خالصی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر سلمان خامی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر بابک شیرانی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر مصطفی صادقی فر 

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر اسماء صالحی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر زهره صدیقی فر 

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد صغیرا

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر عرفان قودجانی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر زهرا کفعمی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر صفیه مولوی

90

94

متخصص قلب و عروق

دکتر خدیجه میعادی

90

94

متخصص قلب و عروق

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir