دانش آموختگان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال  فراغت از تحصیل

مقطع فراغت از تحصیل

ابراهیمی فر پیام

91

95

متخصص قلب و عروق

بید مشکی محمد

91

95

متخصص قلب و عروق

حشمت کیان

91

95

متخصص قلب و عروق

شریف آرانی  وحید

91

95

متخصص قلب و عروق

صادقی مهران

91

95

متخصص قلب و عروق

کرمانی محمد

91

95

متخصص قلب و عروق

کریمی پناه محمد

91

95

متخصص قلب و عروق

محمود مرادی  سیامک

91

95

متخصص قلب و عروق

یدالهی سحر

91

95

متخصص قلب و عروق

یوسفی علی

91

95

متخصص قلب و عروق

احمدزاده ساره

90

94

متخصص قلب و عروق

اسکندری محبوبه

90

94

متخصص قلب و عروق

اعلمی سمانه

90

94

متخصص قلب و عروق

بادی محمد علی

90

94

متخصص قلب و عروق

خالصی سمیه

90

94

متخصص قلب و عروق

خامی سلمان

90

94

متخصص قلب و عروق

شیرانی بابک

90

94

متخصص قلب و عروق

صادقی فر  مصطفی

90

94

متخصص قلب و عروق

صالحی اسماء

90

94

متخصص قلب و عروق

صدیقی فر  زهره

90

94

متخصص قلب و عروق

صغیرا محمد

90

94

متخصص قلب و عروق

قودجانی عرفان

90

94

متخصص قلب و عروق

کفعمی زهرا

90

94

متخصص قلب و عروق

مولوی صفیه

90

94

متخصص قلب و عروق

میر سلیمانی قاسم

90

95

متخصص قلب و عروق

میعادی خدیجه

90

94

متخصص قلب و عروق

 
 
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir