دانش آموختگان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-5:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما
3 دکتر شافع جعفر ذوفقاری فلوشیپ سم شناسی بالینی 1396-1398 بررسی فراوانی مسمومیت با دیگوکسین و نتایج درمانهای انجام شده برای آن در بیماران بستری در بخش  مسمومین و بخش قلب بیمارستان خورشید اصفهان طی سالهای 1397-1387

دکتر فرزاد قشلاقی

دکترنسترن ایزدی

2 دکتر آرمان اطرشی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1394-1396 بررسی ارتباط دوز مصرفی نالوکسان بر برون ده درمانی در بیماران مسموم با متادون در بیماران بستری شده در بیمارستان نور بین سالهای 94-92 دکتر میرعلیمحمدسبزقبائی
1 دکتر مهرنگ هدایتی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1393-1395 تدوین پروتکل درمانی جهت مدیریت مسمومین با سم پاراکوات در اصفهان دکتر فرزاد قشلاقی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir