دانش آموختگان گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-8:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراعت از تحصيل
دكترحسین طاهری 97 99 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكترمحمود حیدری 97 99 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكترحمید میرزایی 97 99 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكترسیداسماعیل طباطبایی 95 99 تخصص جراحي عمومي
دكترامیرطاهر تائبی 94 99 تخصص جراحي عمومي
دكترامیر حسین کریمی 95 99 تخصص جراحي عمومي
دكترمیلاد گلشنی 95 99 تخصص جراحي عمومي
دكترسید رضا احمدی 95 99 تخصص جراحي عمومي
دكترمحمد حسینی اصل 95 99 تخصص جراحي عمومي
دكتربیژن ضیایی 95 99 تخصص جراحي عمومي
دكتر پویا میرمحمدصادقی 95 99 تخصص جراحي عمومي
دكتر علی رضایی 95 99 تخصص جراحي عمومي
دكترراضیه جعفری 96 99 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترمصطفی رجبی 96 99 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترحمید کاوریانی 96 99 فوق تخصص جراحي اطفال
دكتراسداله روشنی 96 99 فوق تخصص جراحي اطفال
دكترعليرضا حسيني 96 98 فوق تخصص جراحي قلب
دكترگيلدا مجد نصيري 95 98 فوق تخصص جراحي اطفال
دكترعلي فلاح مهرجردي 96 98 فوق تخصص جراحي توراكس
دكترعنايت اله يدالهي 95 98 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترعباس كرمي 95 98 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترامين قانعي 95 98 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر محمد تقي رضايي 96 98 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكترشهاب شهابي 96 98 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكترمحمدهرندي زاده 96 98 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر پدرام هادي پور 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكتر سهيل اميد ملايري 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكترروح اله محقق نسب 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكترالياس مصطفي پور 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكترعليرضا اميران 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكترمحمد اسلاميان 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكتررضااميري كاشاني 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكترمحمدقاسمي فرد 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكتر مسعود عندليب 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكتراكبر صديقي 94 98 تخصص جراحي عمومي
دكتر پوريا توكلي 93 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر مهدي ربيعي 93 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر رامين اقصايي 93 97 تخصص جراحي عمومي
دكترعلي اخوان 93 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر سيدمصطفوي 93 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر حميد خدادادي 93 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر محمد شياسي 93 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر سيدمحمد قيومي 92 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر زكريا شربو 92 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر عبدالحكيم غزالي 92 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر سيدمهدي تولايي 92 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر امير پاشا اقبال 92 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر سروش كافي 92 97 تخصص جراحي عمومي
دكتر علي فاضلي 94 97 فوق تخصص جراحي اطفال
دكترافشين فرهنگ 94 97 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر سجاد آرمان فر 94 97 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترمحمد ياري بخت 94 97 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترمهدي سليمي 95 96 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر سيد ناصر افشين 95 96 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر ابراهيم اسكندري 95 96 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر حميدطالب زاده 94 96 فوق تخصص جراحي توراكس
دكترسعيد باعزت 93 96 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر محمدرضا مقدم نيا 93 96 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر محمد مولايي 92 96 تخصص جراحي عمومي
دكترآرش مهراز 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر پژمان پوراذري 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر حميدرضا كاوياني 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكترخديجه گرگي 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر سيدوحيد طباطبايي 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر بهزاد حداد 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر اسداله روشني 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر نهيان مرادي 93 96 تخصص جراحي عمومي
دكتر محمدنظري 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر شهاب شهابي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر سعيد كيقبادي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر مهدي صادقي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكترحامدپارسا 91 95 تخصص جراحي عمومي
اميرحسين ايرج پور 91 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر راستين محمدي مفرد 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر مصطفي رجبي 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكترموسي زين العابدين 92 95 تخصص جراحي عمومي
دكتر حميد مللي 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر امير حسين داورپناه 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي
دكتر محمدباقر حيدري 93 95 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر شهرام شيراني 93 95 فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر عباسعلي دهقان 94 95 فلوشيپ لاپاراسكوپي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir