دانش آموختگان گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دوران تحصیل در گروه(phD)

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

محمدرضا رضایی منش

98-93

بررسی شیوع Tqxocara  canis وToxocaraدر انسان ،سگ گربه و میزبان انتقالی طیور در استان خراسان رضوی سال 97-96

دکتر حسین حجازی

شیما دانش پور

97-92

بررسی اثر فراکشن های مختلف مایع کیست هیداتیک بر میزان رشد تومور پستان در موش Balb/c و القاء آپوپتوز درسلول های 4T1در محیط کشت سلولی

دکتر حسین یوسفی

فاطمه رضایی انزهایی

97-91

بررسی اثر مهار-5p  miR-20a  با استفاده از فن آوری Lqcked  Nucleic  Acid در روند الفا آپوپتوز در سلول های ماکروفاژ آلوده به Toxqplasma  gondii سویه Rh

دکتر حسین حجازی

شهلا رستمی

97-92

بررسی تاثیر آنتی ژن های کیست هیداتیک (پروتواسکولکس ،مایع کیست و فراکشن 78 کیلو دالتون آن ) بررشد تومور سرطانی ملانوما و کلورکتال و ارزیابی پاسخ های ایمنی در مل حیوانی

دکتر حسین یوسفی

شاهرخ ایزدی

97-92

بررسی فراوانی گونه های کوکسید یاهای نوپدیدروده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR-Seqencing در نقاط مرکزی ایران در سالهای 1396-1395

دکتر حسین حجازی

رسول جعفری

96-91

 

دکتر حسین یوسفی

کوروش چراغی پور

96-90

بررسی امکان تهیه واکسن بر علیه سوش RH توکسوپلاسماگوندی به وسیله Apoptotic Blebs حاصل از آپوپتوز سلولهای Hela آلوده به این انگل در موش BALB/C

دکتر نادر پسته چیان

امید مردانشاه

96-89

بررسی تنوع ژنتیکی Cryptosporidium های انسانی در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و ارتباط آنها با ایزوله های دامی با استفاده از RFLP-PCR و تعیین توالی مارکرهای ژنتیکی 18srRNA و GP60 در استان اصفهان

دکتر حسین حجازی

محمد علی محقق

96-89

شناسایی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در نمونه های انسانی، دامی و سگ در استان خراسان رضوی با استفاده از ژن cox1 و آنالیز HRM در سال 1395-1394

دکتر حسین حجازی

فرزانه میرزایی

95-92

بیان و تخلیص پروتئین لیستریولیزین O نوترکیب و بررسی اثرات سینرژیسم آن با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های leishmania major در شرایط برون تنی

دکتر حسین حجازی

نوشین هاشمی

95-90

بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گولوکانتیم و رابطه با آن گونه عامل بیماری

دکتر مهدی بقایی

راحله رفیعی

95-89

بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی

دکتر عباسعلی اسکندریان

ناهید مرتضوی

95-89

طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و HASPBLeishmaniainfantum و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش BALB/c

دکتر حسین حجازی

حامد کلانی

95-89

بررسی تاثیر فرآورده های دفعی /ترشحی حاصل از کشت سلولی ،غیرسلولی ،عصاره انگل توکسوپلاسما گونویی (سوش RH

دکتر نادر پسته چیان

صدیقه صابری

93-87

بررسی میزان بیان ژن سایتوکاین های غالب درZoonotic Cutaneous Leishmaniasis  مقاوم به گلوکانتیم در محیط آزمایشگاهی و موش Balb/C

دکتر حسین حجازی

سیمین دخت سلیمانی فرد

92-87

بررسی نقش درمانی داروی گلوکانتیم باتوجه به بیان ژن های GSH , AQP1 وPGPA  درایزوله های جداشده ازموارد (Zoonotic cutaneous Leishmaniasis) ZCL مقاوم به درمان

دکتر حسین حجازی

رضا ارجمند

92-87

طراحی فرم موضعی گلوکانتیم بار شده در نانو ذرات کیتوزان و بررسی نقش درمانی آن بر 
Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis مقاوم به درمان

دکتر حسین حجازی

شروین غفاری

90-85

مقایسه میزان حضور عوامل تنظیم کننده ایمنی در ضایعات لیشمانیوز جلدی مزمن و غیر مزمن

دکتر حسین حجازی

سپیده طلوعی

90-85

بررسی نقش ایمونولوژیک TIR2وTIR4 سلول های ماکروفاژ افراد مبتلا به لیشمانیوز مزمن و مقایسه با افراد غیر مزمن پس از

تحریک با I majqr

دکتر حسین حجازی

فرزاد پارسا

89-83

مولکولار اپیدمیولوژی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان با استفاده از روش PCR-RFLP

دکتر بهزاد حق پناه

محمد دبیرزاده

86-81

 

دکتر جسین حجازی

گیلدا اسلامی

86-81

cloning and Expression of gene encoding of Leishmania major TSA

دکتر حسین حجازی

نام و نام خانوادگی

دوران تحصیل در گروه(کارشناسی ارشد انگل شناسی)

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

جهانگیر عبدی

82-81

بررسی فراوانی سستودها در سگهای ولگرد شهر اصفهان و اهمیت بهداشتی آنها

دکتر حسین حجازی

کرشمه فخارزاده

83-79

ارزیابی روشهای تشخیص ایمونولوژیک و Immunoelectrodiffusion (IED) ،Indirect haemaggiution (IHA) در تشخیص ایمونوگلوبولین اختصاصی در هیداتیدوز انسانی

 

مهدی قاسمی

83-79

ارزیابی روشهای سرولوژیکی ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFAT) و آگلوتیناسیون مستقیم ( DAT) و استاندارد کردن آنتی ژن مربوطه در تشخیص لیشمانیوز احشایی

 

اکرم الیاسی

83-80

بررسی ارتباط ایمنوگلبولین های اختصاصی سرم IgG ) و ( IgE وائوزینوفیلی در بیماران هیداتیدوز

 

ایرج محمدپور

82-78

بررسی الگوهای ایزو آنزیمی انگل Giardia lamblia در افراد علامتدار و افراد بدون علامت با روش ایزو آنزیم الکتروفورز

 

شهرام صدری

82-79

بررسی رابطه وجود پارازیتمی و تیتر آنتی بادی اختصاصی IgG و IgM در بیماران توکسوپلاسموز

 

برالسادات مساوات

83-80

بررسی ارزش تشخیصی آنتی‌ژنB  و آنتی‌ژن پروتواسکولکس کیست هیداتیک با استفاده از روش Blotting

 

ماندانا بخشی زاده

83-80

بررسی اثرات درمانی کرم‌های آزادکننده نیتریک اکسید بر لیشمانیوز جلدی مدل حیوانی

 

بهروز عزت پور

84-81

بررسی ایجاد مقاومت علیه توکسوپلاسموزیس با استفاده از آنتی‌ژن های سطحی تاکی‌زوئیت انگل در مدل حیوانی

 

شهرزاد رزمجو

84-81

تعیین هویت گونه‌های انگل لیشمانیوز جلدی جداسازی شده از بیماران به روش NESTED-PCR با پرایمرهای کاملا اختصاصی در کانون جدید شهر شیراز از سال۱۳۸۳

 

منوچهر ولی زاده

84-81

بررسی عیار آنتی‌بادی اختصاصی IgG پس از ایمونیزاسیون با آنتی ژنهای سطحی تگمنت لاروپروتواسکولکس در گوسفند

 

کبری مختاریان

85-83

جداسازی گونه‌های لیشمانیای جداشده از بیماران منطقه قهاب محمدآباد اصفهان با استفاده از PCR

 

حمیدرضا مقیسه

86-83

ارزیابی آنتی ژن لیشمانیا ماژور جهت تشخیص سرمی حساس و اختصاصی لیشمانیوز احشایی به روش ELISA و IFA

 

علی کرمانجانی

87-86

بررسی آنتی ژنیسیتی پروتئین های سطحی پروتواسکولکس کیست هیداتید با استفاده از Mega 10 و روش Blotting

 

مینو تسبیحی

88-85

بررسی تاثیر لیپوزوم حاوی سیتوزین فسفات گوانین الیگو دزوکسی نوکلئوتید ( CPG ODN ) در روند بروز و بهبود ضایعات حاصل از تلقیح L.major زنده در مدل موشی

 

افشین رسولی

88-86

بررسی توزیع فراوانی کرم‌های روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان

 

نوشین هاشمی

88-86

بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گلوکانتیم و رابطه آن با گونه عامل بیماری

 

مرتضی ملازاده

88-85

بررسی عیار آنتی‌بادی IgG اختصاصی و میزان مقاومت القایی در برابر عفونت هیداتید، پس از ایمن‌سازی با آنتی ژن‌های سطحی پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس

 

مهناز نظری دهکردی

89-86

شناسایی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار در نمونه مدفوع مراجعه کنندگان با علائم گوارشی به مرکز بهداشتی درمانی شهر چلگرد به کمک PCR

 

فائزه محمدی

90-88

مقایسه میزان IL8، (MCP1) Monocyte Chemotactic Protein-1 و (NO) Nitric oxide در سرم افراد مبتلا به لیشمانیازیس جلدی ناشی از Leishmania major قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم

 

حمیداله راسخ

90-88

بررسی ژنوتایپ های ژیاردیای انسانی در مبتلایان مراجعه کننده به چند مرکز بهداشتی درمانی اصفهان به روش PCR-RFLP در سال۱۳۹۰

 

انسیه داود آبادی

91-88

ررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن ب نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش های فیزیکی و باکتریو استاتیک اصفهان- تهران

 

مریم مرادی

91-88

بررسی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیبB  اکینوکوکوس گرانولوزوس با روش الایزا در مقایسه با کیت استاندارد Euroimmun

 

ساناز غلامی

91-88

بررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن SAG۱ نوترکیب توکسوپلاسما گوندی با استفاده از روشهای فیزیکی و باکتریواستاتیک

 

فرزانه میرزایی

92-89

بررسی ژنوتایپ های Leishmania major جدا شده از افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به آزمایشگاه های رفرانس شهر یزد

 

شیما دانش پور

92-89

بررسی واکنش های متقاطع ایمنولوژیک بین آنتی ژن های گلیکوپروتئینی کیست هیداتیک و سرم بیماران مبتلا به سرطان

 

مهشید شکیبا پور

92-90

بررسی درمان لیشمانیوز جلدی با طب سوزنی در مدل حیوانی موش های BALB/c

 

احمد حسینی صفا

92-90

   

فاطمه قدمگاهی

92-89

بررسی سطح سرمی High Sensivity C-Reactive Protein (HS-CRP) و IgM اختصاصی ضد Toxoplasma gondii در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه جهت انجام تستهای قبل از بارداری

 

غلام عباس جعفر نژاد

92-89

بررسی نحوه حضور و تیتر آنتی بادی های IgM و IgG اختصاصی سرمی در مظنونین به توکسوپلاسموز فعال در مقایسه با گروه شاهد به روش ELISA و IGg Avidity Test

 

رقیه فرید نیا

92-90

بررسی میزان بیان ژن 12 - IL در لایه فیبروزی کیست هیداتید نمونه های گاوی و گوسفندی

 

محمد رستمی نزاد

93-91

بررسی شیوع توکسوپلاسموز و ارزیابی سطح سرمی اینترلوکین ۸ در بیماران مبتلا به سیلیاک

 

میلاد بدری

92-90

بررسی تاثیر پروتواسکولکس زنده و برخی از آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد سلول های سرطانی ملانوما در موشهای C57/Black

 

سیدمحمد موسوی

92-90

بررسی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک پروماستیگوت ایزوله های لیشمانیوز جلدی در اصفهان بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) AFM

 

زهرا درستی

93-90

بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین ۴ در لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفندی و گاوی

 

فرشته جفایی نوده

94-91

بررسی تاثیر آنتی سرم های پلی اسپسیفیک ضد آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد تومور ملانوما در موش سوری

 

زهرا چیذری

93-91

تعیین هویت جدایه های Leishmania در منطقه ورزنه اصفهان به روش NESTED-PCR در سال ۱۳۹۲

 

اکرم سپه وند

93-91

بررسی ژنوتایپ های ژیاردیادر مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های خرم آباد با استفاده از تکنیک HRM

 

فرزاد صالحی مورکانی

94-91

تشخیص مقایسه ایی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های صنعتی شهرستان اصفهان

 

آزاده حسن زاده

94-91

بررسی فراوانی توکسوپلاسموز در بیماران روانی بستری در مراکز روانی شهرستان اصفهان

 

وحید رییسی

94-91

بررسی آلودگی به Toxoplasma gondii در مبتلایان به Leishmania major در مقایسه با گروه شاهد به روش الایزا در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳

 

هاجر یزدانی

95-92

بررسی تشخیص ژیاردیا لامبلیا به روش دات بلات در مقایسه با روشهای انگل شناسی(فرمالین اتر و مستقیم)

 

رضا محمدی منش

94-91

بررسی آلودگی به آکانتامبا در منابع مختلف آبی شهر اصفهان به دو روش انگل شناسی و مولکولی در سال 3131

 

عاطفه صالحی

94-91

تعيين گونه هاي انگل کريپتوسپوريديوم در گوساله هاي گاوداري هاي صنعتي شهرستان اصفهان به روش RFLP- PCR Nested

 

محمدرضا وفایی

95-92

تهیه و ارزیابی نانو کپسول‌های میسلی هدفمند Pluronic\F127 بارگیری شده با پریمتامین در درمان Plasmodium berghei

 

محبوبه هادی پور

95-92

بررسي واكنش سرم بيماران مبتلا به كيست هيداتيك به آنتی ژن های دیواره کیست و پروتواسكولكس این انگل به روش وسترن بلاتينگ

 

ولی یاراحمدی

95-92

بررسی مقایسه¬ای مولکولار هیستوپاتولوژیک لایه فیبروزی کیست¬های هیداتیک گاو، گوسفند و شتر

 

سپیده طلا رمضانی نیا

95-92

بررسی تاثیر انتقال سلول¬های طحال موش¬های تزریق شده با آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک بر رشد سلول¬های سرطان ملانوما در موش¬هایC57/Black

 

فاطمه غریبوند اسکندری

95-92

بررسی و مقایسه ی فراوانی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در شترهای کشتار شده در استان یزد و اصفهان در سال ۹۵- ۱۳۹۴

 

فرناز حشمت

95-92

بررسی فراوانی انواع ژنوتایپ های توکسوپلاسما گوندی در نمونه های خاک مناطق مختلف شهر اصفهان با روش Nested PCR-RFLP

 

پروین رمضانی

95-92

ارزیابی ظرفیت القا آپوپتوز عصاره الکلی قارچ Pleurotus ostreatus بر پروماستیگوت Leishmania major

 

مجتبی عظیمی

95-92

بررسی تاثیر siRNA بر روی بیان ژن دی هیدرو فولات ردوکتاز Toxoplasma gondii به عنوان هدف درمانی جدید علیه توکسوپلاسموزیس در مدل تجربی

 

محسن قماشلویان

95-92

بررسی اثر استرادیول بر سلول های کراتینوسیت و فیبروبلاست تیمار شده با سوپرناتانت سلول های تک هسته ای خون محیطی آلوده به Leishmania major در محیط کشت

 

فرشته محمدی

96-92

بررسی واکنش آنتی بادی های ضد آنتی ژن های تام کیست هیداتیک، توکسوپلاسما گوندئی و تریکوموناس واژینالیس با آنتی ژن های سطحی رده های سلولی سرطانی 4T1 (Breast) و B16F10 (Melanoma) به روش فلوسیتومتری

 

مریم رحمانی دهاقانی

97-92

بررسی میانگین بیان ژن‌های آپوپتوز (Bax، Bcl-2، Caspase3) در لنفوسیت‌های گاوی و ژن Fas-L در لایه‌ی زایا-کوتیکول کیست‌های هیداتید بارور و غیربارور

 

معصومه زیوداری

96-92

بررسی آلودگی به لیشمانیا در فلبوتوموس های منطقه پلدختر و تعیین فون آنها

 
نام و نام خانوادگی دوران تحصیل در گروه(کارشناسی ارشد قارچ شناسی) عنوان پایان نامه استاد راهنما

ابوذر کمری

96-93

بررسی فراوانی قارچ های کمیاب در غار خفاش، محل زندگی کبوتران و درختان اکالیپتوس موجود در شهر ایلام در سال ۱۳۹۵

دکتر رسول محمدی

غلامحسین رفیعی

90-88

بررسی غلظت آفلاتوکسین M1 و اکراتوکسین در شیر مادران روستایی شهرستان خرم بید به روش الایزا در سال۱۳۹۰

خانم دکتر پروین دهقان

محبوبه خرازی

91-88

بررسی ارتباط بین گونه‌های کاندیدا و لاکتوباسیلوس در مبتلایان به واژینیت قارچی در مقایسه با افراد سالم

خانم دکتر پروین دهقان

حبیب اله اشتری

93-90

مقایسه سطح اینترلوکین ۱۲ تولید شده از (Peripheral Blood Mononuclear Cell) PBMC افراد نرمال پس از تحریک با گونه‌های مختلف کاندیدا در شرایط In-Vitro

خانم دکتر پروین دهقان

نوید امینیان

93-90

ررسی اثر اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora Platyloba) بر تشکیل بیوفیلم قارچی گونه های جداشده از واژینیت کاندیدایی در مقایسه با فلوکونازول

خانم دکتر پروین دهقان

علی عینلو

93-90

کاربرد نانوذرات طلا جهت شناسایی کاندیدا گلابراتا با روش رنگ سنجی

خانم دکتر پروین دهقان

ایران نوروز میرزا آقاخانی

93-91

مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید و آتورواستاتین بر روی گونه های کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول

خانم دکتر پروین دهقان

مهرنوش ماهرالنقش

94-91

تعیین فراوانی گونه های کاندیدا در دهان افراد تحت شیمی درمانی با ضایعات دهانی به روش PCR-RFLP و تعیین MIC فلوکونازول در ایزوله های جدا شده از بیماران

خانم دکتر پروین دهقان

مهدی طاهری یزدی

94-91

بررسی فراواني آلودگی قارچی کیسه های حاوی پلاکت و گلبول قرمز متراکم تولیدی در پایگاه انتقال خون استان یزد

خانم دکترجواهر چعباوی زاده –آقای دکتر مصطفی چادگانی پور

سحرکفشدوز جباری

94-90

شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان میلاد تهران با روش PCR-RFLP

آقای دکتر رسول محمدی

محمدرضا جواهری

94-90

بررسی فراوانی انواع گونه های کاندیدا از دهان افراد سیگاری و دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان سنندج با استفاده از روش PCR-RFLP در مقایسه با گروه شاهد

خانم دکتر پروین دهقان

امیدرییسی

94-91

بررسی فراوانی عفونت های قارچی جلدی در ببماران دیابتی و تعیین حساسیت داروییMICایزوله های جدا شده به تعدادی از داروهای ضد قارچی

خانم دکتر پروین دهقان

امین سلطان پور

95-92

بررسی سطح ادراری آفلاتوکسین M1 در افراد مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با افراد سالم

خانم دکتر پروین دهقان

مهناز خیرخواه

95-93

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس‌های جداشده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی شفا درشهر اصفهان بر اساس تعیین توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin) در سال 1394

آقای دکتر رسول محمدی

فاطمه صالحی وانانی

95-93

شناسايي مولکولی گونه هاي كانديداي جدا شده از نمونه های مری و معده کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به یک مرکز اندوسکوپی در شهر اصفهان و تعیین حساسیت دارویی ایزوله ها با روش E-test در سال 1394

آقای دکتر رسول محمدی

مژگان صادقی

94-91

بررسی حداقل غلظت مهاری عصاره قارچ Ganoderma lucidum بر رشد جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با فلوکونازول

خانم دکتر جواهر چعباوی زاده –آقای دکتر مصطفی چادگانی پور

حمید مروتی

94-92

 

 

محمد بهمنی

95-91

شناسایی عوامل ایجاد کننده کاندیدوری به روش PCR-RFLP وتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC ) داروهای فلوکونازول و آمفوتریسینB در ایزوله ها به روش Microdilution Broth

خانم دکتر پروین دهقان

بهاره ارغوان

95-92

بررسی میزان بیان miR-146a در ماکروفاژهای انسانی آلوده به کاندیدا گلابراتا

خانم دکتر پروین دهقان

نعیمه فتحی

95-92

تعیین گونه های کاندیدای جداشده ازکاندیدمی با استفاده ازتکنیک PCR و توالی یابی ناحیه ITS1-5.8S-ITS2

آقای دکتر رسول محمدی

حمیرا بابائی

95-92

تعیین فراوانی کاندیدادابلینینسیس در کمپلکس کاندیدا آلبیکنس /دابلینینسیس جداسازی شده از نمونه های دهانی افراد دیابتیک بوسیله تکنیک PCRDuplex-وتایید گونه های دابلینینسیس شناسایی شده بااستفاده از توالی یابی ناحیه ITS1-5.8S-IST2

آقای دکتر رسول محمدی

عبدالرسول محمدی

95-93

اپیدمیولوژی وشناسایی مولکولی عوامل عفونت های قارچی در بیماران مبتلا به سینوزیت های حاد ومزمن بستری در بخش گوش وحلق وبینی مراکز آموزشی و پژوهشی درمانی کاشانی والزهرای شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

آقای دکتر رسول محمدی

شکوفه پولادیان

96-93

شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت ومقایسه تاثیر ترکیبات ضد قارچی کلوتریمازول، مایکونازول و نیستاتین در درمان بیماران

آقای دکتر رسول محمدی

زهرا جبل عاملی

95-93

بررسی تاثیر داروهای بیورزونانسی فلوکونازول، نیستاتین و آمفوتریسین B درایزوله های بالینی کاندیدا (آلبیکنس، کروزه ای، گلابراتا)

خانم دکتر پروین دهقان

فرزانه اقاداوود مارنانی

95-92

بررسی فراوانی جدایه های کاندیدایی دهان کودکان و نوجوانان لوسمیک استان اصفهان 1395-1394

خانم دکتر جواهر چعباوی زاده

پرستو حسنی ابهریان

95-92

شناسایی و تعیین فراوانی گونه های کاندیدا در دهان مصرف کنندگان تدخینی مواد مخدر و محرک در شهر اصفهان، به روش " PCR-RFLP"

خانم دکتر پروین دهقان

محسن آزاد

95-92

بررسی فراوانی عوامل ایجادکننده کاندیدوری در بیماران بستری در بخش‌های ICU و نفرولوژی بیمارستان‌های آموزشی بوعلی و لبافی‌نژاد تهران با روش PCR-RFLP

خانم دکتر جواهر چعباوی زاده

بهزاد زاهد

96-91 

بررسی فراوانی عوامل شایع واژینیت کاندیدایی و تعیین گونه غالب با استفاده از روش PCR-RFLP در مراجعین به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم دکتر جواهر چعباوی زاده

بیان کمشکی

96-93

بررسی فراوانی گونه های قارچی جدا شده از زخم های سوختگی پوست بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) شهر اصفهان

خانم دکتر جواهر چعباوی زاده

سحر کیانی پور

96-94

بررسی توزیع فراوانی آسپرژیلوس و پنوموسیستیس در نمونه های برونکوآلوئولارلاواژ مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء(س) اصفهان و تعیین حساسیت ایزوله های آسپرژیلوس به ایتراکونازول و وریکونازول

خانم دکتر پروین دهقان

سکینه اکبری

97-93

 

 

علی سرداری

97-94

بررسی مقاومت دارویی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس نسبت به فلوکـونازول در شهرهای اصفهان و مشهد درخلال سال¬های 96-95 و ردیابی موتاسیون ژن ERG11 درگونه های مقاوم

آقای دکتر رسول محمدی

شهباز یوسفی

97-94

بررسی توزیع فراوانی قارچ های درماتوفیتی کراتینوفیلیک به روش مورفولوژی و مولکولی در خاک مناطق مختلف شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶

خانم دکتر پروین دهقان

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir