دانش آموختگان گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال خروج مقطع فراغت از تحصیل
کوروش چراغی پور 1390 1396 Ph.D
 امید مردانشاه 1389 1396 Ph.D
 محمد علی محقق 1389 1396 Ph.D
 فرزانه میرزایی 1392 1395 Ph.D
نوشین هاشمی 1390 1395 Ph.D
راحله رفیعی 1389 1395 Ph.D
ناهید مرتضوی 1389 1395 Ph.D
حامد کلانی 1389 1395 Ph.D
صدیقه صابری 1387 1393 Ph.D
سیمین دخت سلیمانی فرد 1387 1392 Ph.D
رضا ارجمند 1387 1392 Ph.D
شروین غفاری 1385 1390 Ph.D
سپیده طلوعی 1385 1390 Ph.D
فرزاد پارسا 1383 1389 Ph.D
محمد دبیر زاده 1381 1386 Ph.D
گیلدا اسلامی 1381 1386 Ph.D

کارشناسی ارشد انگل شناسی

--------- ------- ------------
فرشته محمدی     ارشد انگل شناسی
زهرا درستی 90 93 ارشد انگل شناسی
 زهرا چیذری 91 93 ارشد انگل شناسی
 رضا محمدی منش 91 94 ارشد انگل شناسی
عاطفه صالحی 91 94 ارشد انگل شناسی
 فرشته جفایی 91 94 ارشد انگل شناسی
اکرم سپه وند 91 94 ارشد انگل شناسی
 آزاده حسن زاده 91 94 ارشد انگل شناسی
 وحید ریئسی 91 95 ارشد انگل شناسی
 فرزاد صالحی 91 94 ارشد انگل شناسی
مهناز حشمت 92 96 ارشد انگل شناسی
پروین رمضانی 94 96 ارشد انگل شناسی
سیده طلا رمضانی نیا 92 95 ارشد انگل شناسی
مجتبی عظیمی 92 95 ارشد انگل شناسی
محسن قماشلویان 92 96 ارشد انگل شناسی
محمد رضا وفایی 92 95 ارشد انگل شناسی
فاطمه غریبوندی اسکندری 92 96 ارشد انگل شناسی
هاجر یزدانی 92 95 ارشد انگل شناسی
ولی یار احمدی 92 95 ارشد انگل شناسی
محبوبه هادی پور 92 95 ارشد انگل شناسی
کارشناسی ارشد قارچ شناسی ---- --- ----
ابوذر کمری     ارشد قارچ شناسی
فاطمه صالحی وانانی     ارشد قارچ شناسی
 بهزاد زاهد     ارشد قارچ شناسی
سحر کیانی پور   96 ارشد قارچ شناسی
بیان کمشکی   96 ارشد قارچ شناسی
عبدالرسول محمدی     ارشد قارچ شناسی
زهرا جبل عاملی 93 95 ارشد قارچ شناسی
مهناز خیرخواه 93 95 ارشد قارچ شناسی
 حبیب اله اشتری 90 93 ارشد قارچ شناسی
نوید امینیان 90 93 ارشد قارچ شناسی
 علی عین لو 90 93 ارشد قارچ شناسی
 رضا جواهری 90 94 ارشد قارچ شناسی
سحر کفشدوز جباری 90 94 ارشد قارچ شناسی
 محمد بهمنی 91 95 ارشد قارچ شناسی
 امید رئیسی 91 95 ارشد قارچ شناسی
 ایران نوروزی 91 94 ارشد قارچ شناسی
 حمیرا بابایی 92 95 ارشد قارچ شناسی
مهرنوش ماهرالنقش 92 94 ارشد قارچ شناسی
 امین سلطان پور 92 95 ارشد قارچ شناسی
 حمید مروتی 92 94 ارشد قارچ شناسی
 بهاره ارغوان 92 95 ارشد قارچ شناسی
نعیمه فتحی 92 95 ارشد قارچ شناسی
پرستو حسنی ابهریان 92 95 ارشد قارچ شناسی
فرزانه آقاداوود مارنانی 92 95 ارشد قارچ شناسی
       

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir