دانش آموختگان گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-8:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

دوران تحصیل

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

24 فاطمه نامدار Ph.D  انگل شناسی 92-99 تولید و تاثیر آافا توکسین نوترکیب بر عفونت لیشمانیوز جلدی موشی در مقایسه با گلوکانتیم دکتر حجازی
23 مهشید شکیبا Ph.D  انگل شناسی 92-98 بررسی باند 27 کیلو دالتون و تاثیر آن بررشد سرطان سینه در موشهای BaLb/c  دکتر یوسفی
22

شیما دانش پور

Ph.D  انگل شناسی

92-97

بررسی اثر فراکشن های مختلف مایع کیست هیداتیک بر میزان رشد تومور پستان در موش Balb/c و القاء آپوپتوز درسلول های 4T1در محیط کشت سلولی

دکتر حسین یوسفی

21

فاطمه رضایی انزهایی

Ph.D  انگل شناسی

92-97

بررسی اثر مهار-5p  miR-20a  با استفاده از فن آوری Lqcked  Nucleic  Acid در روند الفا آپوپتوز در سلول های ماکروفاژ آلوده به Toxqplasma  gondii سویه Rh

دکتر حسین حجازی

20

شهلا رستمی

Ph.D  انگل شناسی

92-97

بررسی تاثیر آنتی ژن های کیست هیداتیک (پروتواسکولکس ،مایع کیست و فراکشن 78 کیلو دالتون آن ) بررشد تومور سرطانی ملانوما و کلورکتال و ارزیابی پاسخ های ایمنی در مل حیوانی

دکتر حسین یوسفی

19

شاهرخ ایزدی

Ph.D  انگل شناسی

92-97

بررسی فراوانی گونه های کوکسید یاهای نوپدیدروده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR-Seqencing در نقاط مرکزی ایران در سالهای 1396-1395

دکتر حسین حجازی

18 فرزانه میرزایی Ph.D  انگل شناسی 92-96 بیان و تخلیص پروتئین لیستریولیزین O نوترکیب و بررسی اثرات سینرژیسم آن با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های leishmania major در شرایط برون تنی دکتر حسین حجازی
17 محمدرضا رضایی منش Ph.D  انگل شناسی 93-96 بررسی شیوع Tqxocara  canis وToxocaraدر انسان ،سگ گربه و میزبان انتقالی طیور در استان خراسان رضوی سال 97-96 دکتر حسین حجازی
16

رسول جعفری

Ph.D  انگل شناسی

91-97

بررسی ایمنوهیستوکمیکال پاسخ ایمنی موضعی لایه فیبروزی کیست هیداتیک انسانی

دکتر حسین یوسفی

15

محمد علی محقق

Ph.D  انگل شناسی

91-96

شناسایی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در نمونه های انسانی، دامی و سگ در استان خراسان رضوی با استفاده از ژن cox1 و آنالیز HRM در سال 1395-1394

دکتر حسین حجازی

14

نوشین هاشمی

Ph.D  انگل شناسی

90-95

بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گولوکانتیم و رابطه با آن گونه عامل بیماری

دکتر مهدی بقایی

13

راحله رفیعی

Ph.D  انگل شناسی

89-95

بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی

دکتر عباسعلی اسکندریان

12 امید مردانشاه Ph.D  انگل شناسی 89-96 بررسی تنوع ژنتیکی Cryptosporidium های انسانی در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و ارتباط آنها با ایزوله های دامی با استفاده از RFLP-PCR و تعیین توالی مارکرهای ژنتیکی 18srRNA و GP60 در استان اصفهان دکتر حجازی
11

ناهید مرتضوی

Ph.D  انگل شناسی

89-95

طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و HASPBLeishmaniainfantum و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش BALB/c

دکتر حسین حجازی

10

حامد کلانی

Ph.D  انگل شناسی

89-95

بررسی تاثیر فرآورده های دفعی /ترشحی حاصل از کشت سلولی ،غیرسلولی ،عصاره انگل توکسوپلاسما گونویی (سوش RH

دکتر نادر پسته چیان

9 کوروش چراغی پور Ph.D  انگل شناسی 89-95 بررسی امکان تهیه واکسن بر علیه سوش RH توکسوپلاسماگوندی به وسیله Apoptotic Blebs حاصل از آپوپتوز سلولهای Hela آلوده به این انگل در موش BALB/C دکتر نادر پسته چیان
8

صدیقه صابری

Ph.D  انگل شناسی

87-93

بررسی میزان بیان ژن سایتوکاین های غالب درZoonotic Cutaneous Leishmaniasis  مقاوم به گلوکانتیم در محیط آزمایشگاهی و موش Balb/C

دکتر حسین حجازی

7

سیمین دخت سلیمانی فرد

Ph.D  انگل شناسی

87-92

بررسی نقش درمانی داروی گلوکانتیم باتوجه به بیان ژن های GSH , AQP1 وPGPA  درایزوله های جداشده ازموارد (Zoonotic cutaneous Leishmaniasis) ZCL مقاوم به درمان

دکتر حسین حجازی

6

رضا ارجمند

Ph.D  انگل شناسی

87-92

طراحی فرم موضعی گلوکانتیم بار شده در نانو ذرات کیتوزان و بررسی نقش درمانی آن بر 
Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis مقاوم به درمان

دکتر حسین حجازی

5

شروین غفاری

Ph.D  انگل شناسی

85-90

مقایسه میزان حضور عوامل تنظیم کننده ایمنی در ضایعات لیشمانیوز جلدی مزمن و غیر مزمن

دکتر حسین حجازی

4

سپیده طلوعی

Ph.D  انگل شناسی

85-90

بررسی نقش ایمونولوژیک TIR2وTIR4 سلول های ماکروفاژ افراد مبتلا به لیشمانیوز مزمن و مقایسه با افراد غیر مزمن پس از تحریک با L.major

دکتر حسین حجازی

3

فرزاد پارسا

Ph.D  انگل شناسی

83-89

مولکولار اپیدمیولوژی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان با استفاده از روش PCR-RFLP

دکتر بهزاد حق پناه

2

منصور دبیرزاده

Ph.D  انگل شناسی

81-86

پلی مرفیسم ژنتیکی لیشمانیا ماژور در دو منطقه هایپرآندمیک ایران به روش pcr-ppip وITS-RFLP

دکتر جسین حجازی

1

گیلدا اسلامی

Ph.D  انگل شناسی

81-86

cloning and Expression of gene encoding of Leishmania major TSA

دکتر حسین حجازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

دوران تحصیل

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

64 اکرم شفیعی  کارشناسی ارشد انگل شناسی  95-99 بررسی آلودگی لیشمانیا در فلبوتوموس ها و تعیین فون فلبوتوموسهای شهرستان دزفول در سال 1397 دکتر پسته چیان
63 غزاله مهابادی  کارشناسی ارشد انگل شناسی  95-98 بررسی اثر داروهای مومتازون و پردنیزلون برسطح اینترلوکین 12و اینترلوکین 10 در موش های Balb/C مبتلا به لیشمانیوز جلدی  دکتر غیور 
62 مریم طهماسبی کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-97 بررسی اثر عصاره و ترشحات لاروهای لوسیلیا سریکاتا برمهار لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی  دکتر ابطحی
61 محمد فلاحتی کارشناسی ارشد انگل شناسی 95-97 بررسی فراوانی BLastocystis  hominis و تعیین ژنوتایپ ایزوله ها در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در سال دکتر حجازی
60 علیرضا نجفی راد  کارشناسی ارشد انگل شناسی 94-98 بررسی امکان تشخیص همزمان پلاسمودیوم  ،بابزیا و توکسوپلاسما در خون جهت ارتقاء سلامت نمونه های انتقال خون با استفاده از Nested  PCR دکتر اسکندریان 
59 مینا اسکندری کارشناسی ارشد انگل شناسی 94-97 بررسی فراوانی کنه های خانواده اگزودیده ناقل بابزیا و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به بابزیا در منطقه میانکوه استان چهارمحال و بختیاری  دکتر ابطحی
58 سمیه موسوی کارشناسی ارشد انگل شناسی 94-98 بررسی فراوانی نسبی ژنوتایپ های بلاستوسیستیس در افراد دارای علائم گوارشی و افراد بدون علامن در شهر اصفهان دکتر غیور
57 الهام حسینی کارشناسی ارشد انگل شناسی 94-98 بررسی اثر گلوکوکورتیکوئیدها (پردنیزولون، مومتازون ) برروی آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور در محیط کشت دکتر غیور
56 امیر رضا میردامادی کارشناسی ارشد انگل شناسی 94-98 بررسی فراوانی انواع زنوتایپ های ژن هایMSP-3 پلاسمودیوم ویواکس در مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز بهداشتی استان اصفهان با استفاده از روش PCR دکتر غیور
55 سروش میرزانیا کارشناسی ارشد انگل شناسی 93-98 تعیین فراوانی بالاموسیا در نمونه های خاک و آب اصفهان با روش مولکولی دکتر اسکندریان
54 سکینه اکبری کارشناسی ارشد انگل شناسی 93-97 بررسی اثر لیشمانیایی عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرمالوسیدوم بر گونه لیشمانیا ماژور در مقایسه با داروی گلوکانتیم به صورت برون تنی دکتر ابطحی
53 مریم رحمانی دهاقانی کارشناسی ارشد انگل شناسی 93-97 بررسی میانگین بیان ژن‌های آپوپتوز (Bax، Bcl-2، Caspase3) در لنفوسیت‌های گاوی و ژن Fas-L در لایه‌ی زایا-کوتیکول کیست‌های هیداتید بارور و غیربارور خانم دکتر غیور
52 معصومه زیوداری کارشناسی ارشد انگل شناسی 93-97 بررسی آلودگی به لیشمانیا در فلبوتوموس های منطقه پلدختر و تعیین فون آنها دکتر ابطحی
51 فرشته محمدی کارشناسی ارشد انگل شناسی 93-96 بررسی واکنش آنتی بادی های ضد آنتی ژن های تام کیست هیداتیک، توکسوپلاسما گوندئی و تریکوموناس واژینالیس با آنتی ژن های سطحی رده های سلولی سرطانی 4T1 (Breast) و B16F10 (Melanoma) به روش فلوسیتومتری دکتر یوسفی
50 محسن قماشلویان کارشناسی ارشد انگل شناسی 92-95 بررسی اثر استرادیول بر سلول های کراتینوسیت و فیبروبلاست تیمار شده با سوپرناتانت سلول های تک هسته ای خون محیطی آلوده به Leishmania major در محیط کشت دکتر حجازی
49 مجتبی عظیمی کارشناسی ارشد انگل شناسی 92-95 بررسی تاثیر siRNA بر روی بیان ژن دی هیدرو فولات ردوکتاز Toxoplasma gondii به عنوان هدف درمانی جدید علیه توکسوپلاسموزیس در مدل تجربی دکتر اسکندریان
48 پروین رمضانی کارشناسی ارشد انگل شناسی 92-95 ارزیابی ظرفیت القا آپوپتوز عصاره الکلی قارچ Pleurotus ostreatus بر پروماستیگوت Leishmania major دکتر حجازی
47 فرناز حشمت کارشناسی ارشد انگل شناسی 92-95 بررسی فراوانی انواع ژنوتایپ های توکسوپلاسما گوندی در نمونه های خاک مناطق مختلف شهر اصفهان با روش Nested PCR-RFLP دکتر پسته چیان
46 فاطمه غریبوند اسکندری کارشناسی ارشد انگل شناسی 92-95 بررسی و مقایسه ی فراوانی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در شترهای کشتار شده در استان یزد و اصفهان در سال ۹۵- ۱۳۹۴ دکتر حجازی
45 سپیده طلا رمضانی نیا کارشناسی ارشد انگل شناسی 92-95 بررسی تاثیر انتقال سلول¬های طحال موش¬های تزریق شده با آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک بر رشد سلول¬های سرطان ملانوما در موش¬هایC57/Black دکتر یوسفی
44 ولی یاراحمدی کارشناسی ارشد انگل شناسی 92-95 بررسی مقایسه¬ای مولکولار هیستوپاتولوژیک لایه فیبروزی کیست¬های هیداتیک گاو، گوسفند و شتر دکتر اسکندریان
43 محبوبه هادی پور کارشناسی ارشد انگل شناسی 92-95 بررسي واكنش سرم بيماران مبتلا به كيست هيداتيك به آنتی ژن های دیواره کیست و پروتواسكولكس این انگل به روش وسترن بلاتينگ دکتر یوسفی
42 محمدرضا وفایی کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 تهیه و ارزیابی نانو کپسول‌های میسلی هدفمند Pluronic\F127 بارگیری شده با پریمتامین در درمان Plasmodium berghei دکتر پسته چیان
41 عاطفه صالحی کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 تعيين گونه هاي انگل کريپتوسپوريديوم در گوساله هاي گاوداري هاي صنعتي شهرستان اصفهان به روش RFLP- PCR Nested دکتر حجازی
40 رضا محمدی منش کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 بررسی آلودگی به آکانتامبا در منابع مختلف آبی شهر اصفهان به دو روش انگل شناسی و مولکولی در سال 1393 دکتر اسکندریان
39 هاجر یزدانی کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 بررسی تشخیص ژیاردیا لامبلیا به روش دات بلات در مقایسه با روشهای انگل شناسی(فرمالین اتر و مستقیم) دکتر یوسفی
38 وحید رییسی کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 بررسی آلودگی به Toxoplasma gondii در مبتلایان به Leishmania major در مقایسه با گروه شاهد به روش الایزا در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ دکتر اسکندریان
37 آزاده حسن زاده کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 بررسی فراوانی توکسوپلاسموز در بیماران روانی بستری در مراکز روانی شهرستان اصفهان دکتر حجازی
36 فرزاد صالحی مورکانی کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 تشخیص مقایسه ایی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های صنعتی شهرستان اصفهان دکتر اسکندریان
35 اکرم سپه وند کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 بررسی ژنوتایپ های ژیاردیادر مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های خرم آباد با استفاده از تکنیک HRM دکتر حجازی
34 زهرا چیذری کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 تعیین هویت جدایه های Leishmania در منطقه ورزنه اصفهان به روش NESTED-PCR در سال ۱۳۹۲ دکتر حجازی
33 فرشته جفایی نوده کارشناسی ارشد انگل شناسی 91-94 بررسی تاثیر آنتی سرم های پلی اسپسیفیک ضد آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد تومور ملانوما در موش سوری دکتر یوسفی
32 زهرا درستی کارشناسی ارشد انگل شناسی 90-93 بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین ۴ در لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفندی و گاوی دکتر یوسفی
31 سیدمحمد موسوی کارشناسی ارشد انگل شناسی 90-92 بررسی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک پروماستیگوت ایزوله های لیشمانیوز جلدی در اصفهان بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) AFM دکتر پسته چیان
30 میلاد بدری کارشناسی ارشد انگل شناسی 90-92 بررسی تاثیر پروتواسکولکس زنده و برخی از آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد سلول های سرطانی ملانوما در موشهای C57/Black دکتر یوسفی
29 رقیه فرید نیا کارشناسی ارشد انگل شناسی 90-92 بررسی میزان بیان ژن 12 - IL در لایه فیبروزی کیست هیداتید نمونه های گاوی و گوسفندی دکتر یوسفی
28 مهشید شکیبا پور کارشناسی ارشد انگل شناسی 90-92 بررسی درمان لیشمانیوز جلدی با طب سوزنی در مدل حیوانی موش های BALB/c دکتر حجازی
27 احمد حسینی صفا کارشناسی ارشد انگل شناسی 90-92   دکتر پسته جیان
26 غلام عباس جعفر نژاد کارشناسی ارشد انگل شناسی 89-92 بررسی نحوه حضور و تیتر آنتی بادی های IgM و IgG اختصاصی سرمی در مظنونین به توکسوپلاسموز فعال در مقایسه با گروه شاهد به روش ELISA و  دکتر اسکندریان
25 فاطمه قدمگاهی کارشناسی ارشد انگل شناسی 89-92 بررسی سطح سرمی High Sensivity C-Reactive Protein (HS-CRP) و IgM اختصاصی ضد Toxoplasma gondii در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه جهت انجام تستهای قبل از بارداری دکتر اسکندریان
24 شیما دانش پور کارشناسی ارشد انگل شناسی 89-92 بررسی واکنش های متقاطع ایمنولوژیک بین آنتی ژن های گلیکوپروتئینی کیست هیداتیک و سرم بیماران مبتلا به سرطان دکتر یوسفی
23 فرزانه میرزایی کارشناسی ارشد انگل شناسی 89-92 بررسی ژنوتایپ های Leishmania major جدا شده از افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به آزمایشگاه های رفرانس شهر یزد دکتر حجازی
22 ساناز غلامی کارشناسی ارشد انگل شناسی 88-91 بررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن SAG۱ نوترکیب توکسوپلاسما گوندی با استفاده از روشهای فیزیکی و باکتریواستاتیک دکتر یوسفی
21 مریم مرادی کارشناسی ارشد انگل شناسی 88-91 بررسی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیبB  اکینوکوکوس گرانولوزوس با روش الایزا در مقایسه با کیت استاندارد Euroimmun دکتر یوسفی
20 انسیه داود آبادی کارشناسی ارشد انگل شناسی 88-91 ررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن ب نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش های فیزیکی و باکتریو استاتیک اصفهان- تهران دکتر یوسفی
19 حمیداله راسخ کارشناسی ارشد انگل شناسی 88-90 بررسی ژنوتایپ های ژیاردیای انسانی در مبتلایان مراجعه کننده به چند مرکز بهداشتی درمانی اصفهان به روش PCR-RFLP در سال۱۳۹۰ دکتر پسته چیان
18 فائزه محمدی کارشناسی ارشد انگل شناسی 87-90 مقایسه میزان IL8، (MCP1) Monocyte Chemotactic Protein-1 و (NO) Nitric oxide در سرم افراد مبتلا به لیشمانیازیس جلدی ناشی از Leishmania major قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم دکتر حجازی
17 مهناز نظری دهکردی کارشناسی ارشد انگل شناسی 86-90 شناسایی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار در نمونه مدفوع مراجعه کنندگان با علائم گوارشی به مرکز بهداشتی درمانی شهر چلگرد به کمک PCR دکتر پسته چیان
16 نوشین هاشمی کارشناسی ارشد انگل شناسی 86-90 بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گلوکانتیم و رابطه آن با گونه عامل بیماری دکتر حجازی
15 افشین رسولی کارشناسی ارشد انگل شناسی 86-90 بررسی توزیع فراوانی کرم‌های روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان دکتر پسته چیان
14 علی کرمانجانی کارشناسی ارشد انگل شناسی 86-90 بررسی آنتی ژنیسیتی پروتئین های سطحی پروتواسکولکس کیست هیداتید با استفاده از Mega 10 و روش Blotting دکتر پسته چیان
13 مرتضی ملازاده کارشناسی ارشد انگل شناسی 85-88 بررسی عیار آنتی‌بادی IgG اختصاصی و میزان مقاومت القایی در برابر عفونت هیداتید، پس از ایمن‌سازی با آنتی ژن‌های سطحی پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس دکتر پسته چیان
12 مینو تسبیحی کارشناسی ارشد انگل شناسی 85-88 بررسی تاثیر لیپوزوم حاوی سیتوزین فسفات گوانین الیگو دزوکسی نوکلئوتید ( CPG ODN ) در روند بروز و بهبود ضایعات حاصل از تلقیح L.major زنده در مدل موشی دکتر حجازی
11 حمیدرضا مقیسه کارشناسی ارشد انگل شناسی 83-86 ارزیابی آنتی ژن لیشمانیا ماژور جهت تشخیص سرمی حساس و اختصاصی لیشمانیوز احشایی به روش ELISA و IFA دکتر حجازی
10 کبری مختاریان کارشناسی ارشد انگل شناسی 83-85 جداسازی گونه‌های لیشمانیای جداشده از بیماران منطقه قهاب محمدآباد اصفهان با استفاده از PCR دکتر حجازی
9 منوچهر ولی زاده کارشناسی ارشد انگل شناسی 81-84 بررسی عیار آنتی‌بادی اختصاصی IgG پس از ایمونیزاسیون با آنتی ژنهای سطحی تگمنت لاروپروتواسکولکس در گوسفند دکتر حجازی
8 شهرزاد رزمجو کارشناسی ارشد انگل شناسی 81-84 تعیین هویت گونه‌های انگل لیشمانیوز جلدی جداسازی شده از بیماران به روش NESTED-PCR با پرایمرهای کاملا اختصاصی در کانون جدید شهر شیراز از سال۱۳۸۳ دکتر حجازی
7 بهروز عزت پور کارشناسی ارشد انگل شناسی 81-84 بررسی ایجاد مقاومت علیه توکسوپلاسموزیس با استفاده از آنتی‌ژن های سطحی تاکی‌زوئیت انگل در مدل حیوانی دکتر حجازی
6 جهانگیر عبدی کارشناسی ارشد انگل شناسی 81-84 بررسی فراوانی سستودها در سگهای ولگرد شهر اصفهان و اهمیت بهداشتی آنها دکتر حجازی
5 ماندانا بخشی زاده کارشناسی ارشد انگل شناسی 80-83 بررسی اثرات درمانی کرم‌های آزادکننده نیتریک اکسید بر لیشمانیوز جلدی مدل حیوانی دکتر حجازی
4 برالسادات مساوات کارشناسی ارشد انگل شناسی 80-83 بررسی ارزش تشخیصی آنتی‌ژنB  و آنتی‌ژن پروتواسکولکس کیست هیداتیک با استفاده از روش Blotting دکتر حق پناه
3 اکرم الیاسی کارشناسی ارشد انگل شناسی 80-83 بررسی ارتباط ایمنوگلبولین های اختصاصی سرم IgG ) و ( IgE وائوزینوفیلی در بیماران هیداتیدوز دکتر حق پناه
2 مهدی قاسمی کارشناسی ارشد انگل شناسی 79-83 ارزیابی روشهای سرولوژیکی ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFAT) و آگلوتیناسیون مستقیم ( DAT) و استاندارد کردن آنتی ژن مربوطه در تشخیص لیشمانیوز احشایی دکتر مقدم
1 کرشمه فخارزاده کارشناسی ارشد انگل شناسی 79-83 ارزیابی روشهای تشخیص ایمونولوژیک و Immunoelectrodiffusion (IED) ،Indirect haemaggiution (IHA) در تشخیص ایمونوگلوبولین اختصاصی در هیداتیدوز انسانی دکتر بقایی
  نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل عنوان پایان نامه استاد راهنما
36 مهناز غلامی  کارشناسی ارشد قارچ شناسی  95-99 بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده پیتریازیس ورسیکالر در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-sequencing در سال 1397 دکتر محمدی 
35 اکبر آرام مهر  کارشناسی ارشد قارچ شناسی 96-98 بررسی ارزش تشخیصی درماتوفیتوز به روش مولکولی در مقایسه با روش های رایج آزمایش مستقیم و کشت در ضایعات بالینی بیماران دکتر پروین دهقان
34 منیره طائی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 95-98 شناسائی مولکولی گونه های کاندیدایی جدا شده از بیماران مبتلا به اشکال مختلف بالینی کاندیدیازیس با تمرکز بر گونه های نادر مانند کاندیداوریس در سال 1397 و تعیین حساسیت دارویی گونه های نادر در شهر اصفهان دکتر رسول محمدی
33 طاهره رحیمی  کارشناسی ارشد قارچ شناسی 95-98 بررسی فراوانی نسبی عوامل درماتوفیتی در حیوانات اهلی مشکوک به درمامافایتوزیس در کلینک های دامپزشکی و دامداری های شهر اصفهان با استفاده از تکنیک های مولکولی در سال 1397 دکتر رسول محمدی 
32 اصغر حیدریان  کارشناسی ارشد قارچ شناسی 94-97 بررسی فراوانی گونه های کاندیدایی جدا شده از دهان افراد مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان در سال 1396 و تعیین فعالیت آنزیم فسفولیپاز و پروتئیناز جدایه ها دکتر دهقان 
31 شهباز یوسفی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 94-97 بررسی توزیع فراوانی قارچ های درماتوفیتی کراتینوفیلیک به روش مورفولوژی و مولکولی در خاک مناطق مختلف شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶ دکتر دهقان
30 علی سرداری کارشناسی ارشد قارچ شناسی 94-97 بررسی مقاومت دارویی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس نسبت به فلوکـونازول در شهرهای اصفهان و مشهد درخلال سال¬های 96-95 و ردیابی موتاسیون ژن ERG11 درگونه های مقاوم دکتر محمدی
29 شیما ابوطالبیان  کارشناسی ارشد قارچ شناسی 97-94 بررسی توزیع فراوانی عوامل قارچی در بیماران مبتلا به عفونت گوش خارجی و تعیین حداقل غلظت مهاری ایتراکونازول نسبت به عوامل قارچی جدا شده در مراجعین به بیمارستان الزهرا (س) در سال 1396-1395 دکتر چعباوی زاده
28 مهرناز لقمانی  کارشناسی ارشد قارچ شناسی 97-94 شناسایی گونه های کاندیدایی جدا شده از کاندیدیاز دهانی کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی در اصفهان و بررسی اثر مهار کنندگی تعدادی از پروبیوتیک های تجاری و بومی بر رشد گونه های شایع  دکتر چعباوی زاده 
27 سحر کیانی پور کارشناسی ارشد قارچ شناسی 94-97 بررسی توزیع فراوانی آسپرژیلوس و پنوموسیستیس در نمونه های برونکوآلوئولارلاواژ مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء(س) اصفهان و تعیین حساسیت ایزوله های آسپرژیلوس به ایتراکونازول و وریکونازول دکتر دهقان
26 بیان کمشکی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 93-96 بررسی فراوانی گونه های قارچی جدا شده از زخم های سوختگی پوست بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) شهر اصفهان دکتر چعباوی زاده
25 زهرا جبل عاملی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 93-95 بررسی تاثیر داروهای بیورزونانسی فلوکونازول، نیستاتین و آمفوتریسین B درایزوله های بالینی کاندیدا (آلبیکنس، کروزه ای، گلابراتا دکتر دهقان
24 شکوفه پولادیان کارشناسی ارشد قارچ شناسی 93-96   بررسی مولکولی گونه های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت ومقایسه تاثیر ترکیبات ضد قارچی کلوتریمازول، مایکونازول و نیستاتین در درمان بیماران دکتر محمدی
23

ابوذر کمری

کارشناسی ارشد قارچ شناسی

93-96

بررسی فراوانی قارچ های کمیاب در غار خفاش، محل زندگی کبوتران و درختان اکالیپتوس موجود در شهر ایلام در سال ۱۳۹۵

دکتر رسول محمدی

22 عبدالرسول محمدی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 93-97 اپیدمیولوژی وشناسایی مولکولی عوامل عفونت های قارچی در بیماران مبتلا به سینوزیت های حاد ومزمن بستری در بخش گوش وحلق وبینی مراکز آموزشی و پژوهشی درمانی کاشانی والزهرای شهر اصفهان در سال دکتر رسول محمدی
21 فاطمه صالحی وانانی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 93-97 شناسايي مولکولی گونه هاي كانديداي جدا شده از نمونه های مری و معده کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به یک مرکز اندوسکوپی در شهر اصفهان و تعیین حساسیت دارویی ایزوله ها با روش E-test در سال 1394 دکتر رسول محمدی
20 مهناز خیرخواه کارشناسی ارشد قارچ شناسی 93-95 شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس‌های جداشده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی شفا درشهر اصفهان بر اساس تعیین توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin) در سال 1394 دکتر رسول محمدی
19 حمیرا بابائی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 92-95 بررسی فراوانی کاندیدادابلینینسیس در کمپلکس کاندیدا آلبیکنس /دابلینینسیس جداسازی شده از نمونه های دهانی افراد دیابتیک بوسیله تکنیک PCRDuplex-وتایید گونه های دابلینینسیس شناسایی شده بااستفاده از توالی یابی ناحیه دکتر رسول محمدی
18 نعیمه فتحی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 92-95 تعیین گونه های کاندیدای جداشده ازکاندیدمی با استفاده ازتکنیک PCR و توالی یابی ناحیه دکتر رسول محمدی
17 بهاره ارغوان کارشناسی ارشد قارچ شناسی 92-95 بررسی میزان بیان miR-146aدر ماکروفاژهای انسانی آلوده به کاندیدا گلابراتا دکتر رسول محمدی
16 حمید مروتی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 92-95 مطالعه تاثیر داروی سیکلوفسفاماید در بیان ژن های TLR2 و IL10 و IL17 در موش های BaLb/C مبتلا به کاندیدیازیس منتشره دکتر دهقان
15 امین سلطان پور کارشناسی ارشد قارچ شناسی 92-95 بررسی سطح ادراری آفلاتوکسین M1 در افراد مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با افراد سالم دکتر دهقان
14 مهرنوش ماهرالنقش کارشناسی ارشد قارچ شناسی 92-94 فراوانی گونه های کاندیدا در دهان افراد تحت شیمی درمانی با ضایعات دهانی به روش PCR-RFLP و تعیین MIC فلوکونازول در ایزوله های جدا شده از بیماران دکتر دهقان
13 ایران نوروز میرزا آقاخانی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 91-94 مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید و آتورواستاتین بر روی گونه های کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول دکتر دهقان
12 مهدی طاهری یزدی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 91-94 بررسی فراواني آلودگی قارچی کیسه های حاوی پلاکت و گلبول قرمز متراکم تولیدی در پایگاه انتقال خون استان یزد دکتر چعباوی زاده
11 امیدرییسی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 91-94 بررسی فراوانی عفونت های قارچی جلدی در ببماران دیابتی و تعیین حساسیت داروییMICایزوله های جدا شده به تعدادی از داروهای ضد قارچی دکتر دهقان
10 مژگان صادقی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 91-94 بررسی حداقل غلظت مهاری عصاره قارچ Ganoderma lucidum بر رشد جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با فلوکونازول دکتر چغباوی زاده
9 محمد بهمنی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 91-95 بررسی عوامل ایجاد کننده کاندیدوری به روش PCR-RFLP وتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC ) داروهای فلوکونازول و آمفوتریسینB در ایزوله ها به روش Microdilution Broth دکتر دهقان
8 بهزاد زاهد کارشناسی ارشد قارچ شناسی 91-95 فراوانی عوامل شایع واژینیت کاندیدایی و تعیین گونه غالب با استفاده از روش PCR-RFLP در مراجعین به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتر چغباوی زاده
7 محمدرضا جواهری کارشناسی ارشد قارچ شناسی 90-94 بررسی فراوانی انواع گونه های کاندیدا از دهان افراد سیگاری و دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان سنندج با استفاده از روش PCR-RFLP در مقایسه با گروه دکتر دهقان
6 سحرکفشدوز جباری کارشناسی ارشد قارچ شناسی 90-94 شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان میلاد تهران با روش PCR-RFLP دکتر دهقان
5 نوید امینیان کارشناسی ارشد قارچ شناسی 90-93 بررسی اثر اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora Platyloba) بر تشکیل بیوفیلم قارچی گونه های جداشده از واژینیت کاندیدایی در مقایسه با فلوکونازول دکتر دهقان
4 حبیب اله اشتری کارشناسی ارشد قارچ شناسی 90-93 سطح اینترلوکین ۱۲ تولید شده از (Peripheral Blood Mononuclear Cell) PBMC افراد نرمال پس از تحریک با گونه‌های مختلف کاندیدا در شرایط In- دکتر دهقان
3 علی عینلو کارشناسی ارشد قارچ شناسی 90-93 کاربرد نانوذرات طلا جهت شناسایی کاندیدا گلابراتا با روش رنگ سنجی دکتر دهقان
2

غلامحسین رفیعی

کارشناسی ارشد قارچ شناسی

88-90

بررسی غلظت آفلاتوکسین M1 و اکراتوکسینA  در شیر مادران روستایی شهرستان خرم بید به روش الایزا در سال۱۳۹۰

خانم دکتر پروین دهقان

 

محبوبه خرازی

کارشناسی ارشد قارچ شناسی

88-91

بررسی ارتباط بین گونه‌های کاندیدا و لاکتوباسیلوس در مبتلایان به واژینیت قارچی در مقایسه با افراد سالم

خانم دکتر پروین دهقان

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir