دانش آموختگان گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/29-8:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دوران تحصیل در گروه(phD)

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

محمدرضا رضایی منش

98-93

بررسی شیوع Tqxocara  canis وToxocaraدر انسان ،سگ گربه و میزبان انتقالی طیور در استان خراسان رضوی سال 97-96

دکتر حسین حجازی

شیما دانش پور

97-92

بررسی اثر فراکشن های مختلف مایع کیست هیداتیک بر میزان رشد تومور پستان در موش Balb/c و القاء آپوپتوز درسلول های 4T1در محیط کشت سلولی

دکتر حسین یوسفی

فاطمه رضایی انزهایی

97-91

بررسی اثر مهار-5p  miR-20a  با استفاده از فن آوری Lqcked  Nucleic  Acid در روند الفا آپوپتوز در سلول های ماکروفاژ آلوده به Toxqplasma  gondii سویه Rh

دکتر حسین حجازی

شهلا رستمی

97-92

بررسی تاثیر آنتی ژن های کیست هیداتیک (پروتواسکولکس ،مایع کیست و فراکشن 78 کیلو دالتون آن ) بررشد تومور سرطانی ملانوما و کلورکتال و ارزیابی پاسخ های ایمنی در مل حیوانی

دکتر حسین یوسفی

شاهرخ ایزدی

97-92

بررسی فراوانی گونه های کوکسید یاهای نوپدیدروده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR-Seqencing در نقاط مرکزی ایران در سالهای 1396-1395

دکتر حسین حجازی

رسول جعفری

96-91

 

دکتر حسین یوسفی

کوروش چراغی پور

96-90

بررسی امکان تهیه واکسن بر علیه سوش RH توکسوپلاسماگوندی به وسیله Apoptotic Blebs حاصل از آپوپتوز سلولهای Hela آلوده به این انگل در موش BALB/C

دکتر نادر پسته چیان

امید مردانشاه

96-89

بررسی تنوع ژنتیکی Cryptosporidium های انسانی در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و ارتباط آنها با ایزوله های دامی با استفاده از RFLP-PCR و تعیین توالی مارکرهای ژنتیکی 18srRNA و GP60 در استان اصفهان

دکتر حسین حجازی

محمد علی محقق

96-89

شناسایی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در نمونه های انسانی، دامی و سگ در استان خراسان رضوی با استفاده از ژن cox1 و آنالیز HRM در سال 1395-1394

دکتر حسین حجازی

فرزانه میرزایی

95-92

بیان و تخلیص پروتئین لیستریولیزین O نوترکیب و بررسی اثرات سینرژیسم آن با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های leishmania major در شرایط برون تنی

دکتر حسین حجازی

نوشین هاشمی

95-90

بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گولوکانتیم و رابطه با آن گونه عامل بیماری

دکتر مهدی بقایی

راحله رفیعی

95-89

بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی

دکتر عباسعلی اسکندریان

ناهید مرتضوی

95-89

طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و HASPBLeishmaniainfantum و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش BALB/c

دکتر حسین حجازی

حامد کلانی

95-89

بررسی تاثیر فرآورده های دفعی /ترشحی حاصل از کشت سلولی ،غیرسلولی ،عصاره انگل توکسوپلاسما گونویی (سوش RH

دکتر نادر پسته چیان

صدیقه صابری

93-87

بررسی میزان بیان ژن سایتوکاین های غالب درZoonotic Cutaneous Leishmaniasis  مقاوم به گلوکانتیم در محیط آزمایشگاهی و موش Balb/C

دکتر حسین حجازی

سیمین دخت سلیمانی فرد

92-87

بررسی نقش درمانی داروی گلوکانتیم باتوجه به بیان ژن های GSH , AQP1 وPGPA  درایزوله های جداشده ازموارد (Zoonotic cutaneous Leishmaniasis) ZCL مقاوم به درمان

دکتر حسین حجازی

رضا ارجمند

92-87

طراحی فرم موضعی گلوکانتیم بار شده در نانو ذرات کیتوزان و بررسی نقش درمانی آن بر 
Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis مقاوم به درمان

دکتر حسین حجازی

شروین غفاری

90-85

مقایسه میزان حضور عوامل تنظیم کننده ایمنی در ضایعات لیشمانیوز جلدی مزمن و غیر مزمن

دکتر حسین حجازی

سپیده طلوعی

90-85

بررسی نقش ایمونولوژیک TIR2وTIR4 سلول های ماکروفاژ افراد مبتلا به لیشمانیوز مزمن و مقایسه با افراد غیر مزمن پس از

تحریک با I majqr

دکتر حسین حجازی

فرزاد پارسا

89-83

مولکولار اپیدمیولوژی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان با استفاده از روش PCR-RFLP

دکتر بهزاد حق پناه

محمد دبیرزاده

86-81

 

دکتر جسین حجازی

گیلدا اسلامی

86-81

cloning and Expression of gene encoding of Leishmania major TSA

دکتر حسین حجازی

نام و نام خانوادگی دوران تحصیل در گروه(ارشد انگل شناسی) عنوان پایان نامه استاد راهنما

جهانگیر عبدی

82-81

بررسی فراوانی سستودها در سگهای ولگرد شهر اصفهان و اهمیت بهداشتی آنها

دکتر حسین حجازی

کرشمه فخارزاده

83-79

ارزیابی روشهای تشخیص ایمونولوژیک و Immunoelectrodiffusion (IED) ،Indirect haemaggiution (IHA) در تشخیص ایمونوگلوبولین اختصاصی در هیداتیدوز انسانی

 

مهدی قاسمی

83-79

ارزیابی روشهای سرولوژیکی ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFAT) و آگلوتیناسیون مستقیم ( DAT) و استاندارد کردن آنتی ژن مربوطه در تشخیص لیشمانیوز احشایی

 

اکرم الیاسی

83-80

بررسی ارتباط ایمنوگلبولین های اختصاصی سرم IgG ) و ( IgE وائوزینوفیلی در بیماران هیداتیدوز

 

ایرج محمدپور

82-78

بررسی الگوهای ایزو آنزیمی انگل Giardia lamblia در افراد علامتدار و افراد بدون علامت با روش ایزو آنزیم الکتروفورز

 

شهرام صدری

82-79

بررسی رابطه وجود پارازیتمی و تیتر آنتی بادی اختصاصی IgG و IgM در بیماران توکسوپلاسموز

 

برالسادات مساوات

83-80

بررسی ارزش تشخیصی آنتی‌ژنB  و آنتی‌ژن پروتواسکولکس کیست هیداتیک با استفاده از روش Blotting

 

ماندانا بخشی زاده

83-80

بررسی اثرات درمانی کرم‌های آزادکننده نیتریک اکسید بر لیشمانیوز جلدی مدل حیوانی

 

بهروز عزت پور

84-81

بررسی ایجاد مقاومت علیه توکسوپلاسموزیس با استفاده از آنتی‌ژن های سطحی تاکی‌زوئیت انگل در مدل حیوانی

 

شهرزاد رزمجو

84-81

تعیین هویت گونه‌های انگل لیشمانیوز جلدی جداسازی شده از بیماران به روش NESTED-PCR با پرایمرهای کاملا اختصاصی در کانون جدید شهر شیراز از سال۱۳۸۳

 

منوچهر ولی زاده

84-81

بررسی عیار آنتی‌بادی اختصاصی IgG پس از ایمونیزاسیون با آنتی ژنهای سطحی تگمنت لاروپروتواسکولکس در گوسفند

 

کبری مختاریان

85-83

جداسازی گونه‌های لیشمانیای جداشده از بیماران منطقه قهاب محمدآباد اصفهان با استفاده از PCR

 

حمیدرضا مقیسه

86-83

ارزیابی آنتی ژن لیشمانیا ماژور جهت تشخیص سرمی حساس و اختصاصی لیشمانیوز احشایی به روش ELISA و IFA

 

علی کرمانجانی

87-86

بررسی آنتی ژنیسیتی پروتئین های سطحی پروتواسکولکس کیست هیداتید با استفاده از Mega 10 و روش Blotting

 

مینو تسبیحی

88-85

بررسی تاثیر لیپوزوم حاوی سیتوزین فسفات گوانین الیگو دزوکسی نوکلئوتید ( CPG ODN ) در روند بروز و بهبود ضایعات حاصل از تلقیح L.major زنده در مدل موشی

 

افشین رسولی

88-86

بررسی توزیع فراوانی کرم‌های روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان

 

نوشین هاشمی

88-86

بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گلوکانتیم و رابطه آن با گونه عامل بیماری

 

مرتضی ملازاده

88-85

بررسی عیار آنتی‌بادی IgG اختصاصی و میزان مقاومت القایی در برابر عفونت هیداتید، پس از ایمن‌سازی با آنتی ژن‌های سطحی پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس

 

مهناز نظری دهکردی

89-86

شناسایی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار در نمونه مدفوع مراجعه کنندگان با علائم گوارشی به مرکز بهداشتی درمانی شهر چلگرد به کمک PCR

 

فائزه محمدی

90-88

مقایسه میزان IL8، (MCP1) Monocyte Chemotactic Protein-1 و (NO) Nitric oxide در سرم افراد مبتلا به لیشمانیازیس جلدی ناشی از Leishmania major قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم

 

حمیداله راسخ

90-88

بررسی ژنوتایپ های ژیاردیای انسانی در مبتلایان مراجعه کننده به چند مرکز بهداشتی درمانی اصفهان به روش PCR-RFLP در سال۱۳۹۰

 

انسیه داود آبادی

91-88

ررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن ب نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش های فیزیکی و باکتریو استاتیک اصفهان- تهران

 

مریم مرادی

91-88

بررسی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیبB  اکینوکوکوس گرانولوزوس با روش الایزا در مقایسه با کیت استاندارد Euroimmun

 

ساناز غلامی

91-88

بررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن SAG۱ نوترکیب توکسوپلاسما گوندی با استفاده از روشهای فیزیکی و باکتریواستاتیک

 

فرزانه میرزایی

92-89

بررسی ژنوتایپ های Leishmania major جدا شده از افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به آزمایشگاه های رفرانس شهر یزد

 

شیما دانش پور

92-89

بررسی واکنش های متقاطع ایمنولوژیک بین آنتی ژن های گلیکوپروتئینی کیست هیداتیک و سرم بیماران مبتلا به سرطان

 

مهشید شکیبا پور

92-90

بررسی درمان لیشمانیوز جلدی با طب سوزنی در مدل حیوانی موش های BALB/c

 

احمد حسینی صفا

92-90

 

 

فاطمه قدمگاهی

92-89

بررسی سطح سرمی High Sensivity C-Reactive Protein (HS-CRP) و IgM اختصاصی ضد Toxoplasma gondii در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه جهت انجام تستهای قبل از بارداری

 

غلام عباس جعفر نژاد

92-89

بررسی نحوه حضور و تیتر آنتی بادی های IgM و IgG اختصاصی سرمی در مظنونین به توکسوپلاسموز فعال در مقایسه با گروه شاهد به روش ELISA و IGg Avidity Test

 

رقیه فرید نیا

92-90

بررسی میزان بیان ژن 12 - IL در لایه فیبروزی کیست هیداتید نمونه های گاوی و گوسفندی

 

محمد رستمی نزاد

93-91

بررسی شیوع توکسوپلاسموز و ارزیابی سطح سرمی اینترلوکین ۸ در بیماران مبتلا به سیلیاک

 

میلاد بدری

92-90

بررسی تاثیر پروتواسکولکس زنده و برخی از آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد سلول های سرطانی ملانوما در موشهای C57/Black

 

سیدمحمد موسوی

92-90

بررسی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک پروماستیگوت ایزوله های لیشمانیوز جلدی در اصفهان بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) AFM

 

زهرا درستی

93-90

بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین ۴ در لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفندی و گاوی

 

فرشته جفایی نوده

94-91

بررسی تاثیر آنتی سرم های پلی اسپسیفیک ضد آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد تومور ملانوما در موش سوری

 

زهرا چیذری

93-91

تعیین هویت جدایه های Leishmania در منطقه ورزنه اصفهان به روش NESTED-PCR در سال ۱۳۹۲

 

اکرم سپه وند

93-91

بررسی ژنوتایپ های ژیاردیادر مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های خرم آباد با استفاده از تکنیک HRM

 

فرزاد صالحی مورکانی

94-91

تشخیص مقایسه ایی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های صنعتی شهرستان اصفهان

 

آزاده حسن زاده

94-91

بررسی فراوانی توکسوپلاسموز در بیماران روانی بستری در مراکز روانی شهرستان اصفهان

 

وحید رییسی

94-91

بررسی آلودگی به Toxoplasma gondii در مبتلایان به Leishmania major در مقایسه با گروه شاهد به روش الایزا در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳

 

هاجر یزدانی

95-92

بررسی تشخیص ژیاردیا لامبلیا به روش دات بلات در مقایسه با روشهای انگل شناسی(فرمالین اتر و مستقیم)

 

رضا محمدی منش

94-91

بررسی آلودگی به آکانتامبا در منابع مختلف آبی شهر اصفهان به دو روش انگل شناسی و مولکولی در سال 3131

 

عاطفه صالحی

94-91

تعيين گونه هاي انگل کريپتوسپوريديوم در گوساله هاي گاوداري هاي صنعتي شهرستان اصفهان به روش RFLP- PCR Nested

 

محمدرضا وفایی

95-92

تهیه و ارزیابی نانو کپسول‌های میسلی هدفمند Pluronic\F127 بارگیری شده با پریمتامین در درمان Plasmodium berghei

 

محبوبه هادی پور

95-92

بررسي واكنش سرم بيماران مبتلا به كيست هيداتيك به آنتی ژن های دیواره کیست و پروتواسكولكس این انگل به روش وسترن بلاتينگ

 

ولی یاراحمدی

95-92

بررسی مقایسه¬ای مولکولار هیستوپاتولوژیک لایه فیبروزی کیست¬های هیداتیک گاو، گوسفند و شتر

 

سپیده طلا رمضانی نیا

95-92[b1] 

بررسی تاثیر انتقال سلول¬های طحال موش¬های تزریق شده با آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک بر رشد سلول¬های سرطان ملانوما در موش¬هایC57/Black

 

فاطمه غریبوند اسکندری

95-92

 بررسی و مقایسه ی فراوانی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در شترهای کشتار شده در استان یزد و اصفهان در سال ۹۵- ۱۳۹۴ 

 

فرناز حشمت

95-92

بررسی فراوانی انواع ژنوتایپ های توکسوپلاسما گوندی در نمونه های خاک مناطق مختلف شهر اصفهان با روش Nested PCR-RFLP

 

پروین رمضانی

95-92

ارزیابی ظرفیت القا آپوپتوز عصاره الکلی قارچ Pleurotus ostreatus بر پروماستیگوت Leishmania major

 

مجتبی عظیمی

95-92

بررسی تاثیر siRNA بر روی بیان ژن دی هیدرو فولات ردوکتاز Toxoplasma gondii به عنوان هدف درمانی جدید علیه توکسوپلاسموزیس در مدل تجربی

 

محسن قماشلویان

95-92

 بررسی اثر استرادیول بر سلول های کراتینوسیت و فیبروبلاست تیمار شده با سوپرناتانت سلول های تک هسته ای خون محیطی آلوده به Leishmania major در محیط کشت 

 

فرشته محمدی

96-92

بررسی واکنش آنتی بادی های ضد آنتی ژن های تام کیست هیداتیک، توکسوپلاسما گوندئی و تریکوموناس واژینالیس با آنتی ژن های سطحی رده های سلولی سرطانی 4T1 (Breast) و B16F10 (Melanoma) به روش فلوسیتومتری

 

مریم رحمانی دهاقانی

97-92

بررسی میانگین بیان ژن‌های آپوپتوز (Bax، Bcl-2، Caspase3) در لنفوسیت‌های گاوی و ژن Fas-L در لایه‌ی زایا-کوتیکول کیست‌های هیداتید بارور و غیربارور

 

معصومه زیوداری

96-92

بررسی آلودگی به لیشمانیا در فلبوتوموس های منطقه پلدختر و تعیین فون آنها

 

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir