دانش آموختگان جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-5:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال خروج

مقطع فراغت از تحصیل

1

دکتر علی محمدی مقدم

93

98

متخصص جراحی مغزو اعصاب

2

دکتر حمید نیکزاد

93

98

متخصص جراحی مغزو اعصاب

3

دکتر سعید ستایی مختاری

93

98

متخصص جراحی مغزو اعصاب

4

دکتر حمید رضا خانی

93

98

متخصص جراحی مغزو اعصاب

5

دکتر محمدباقر صادقی

93

98

متخصص جراحی مغزو اعصاب

6

دکتر میثم عدیمی

92

97

متخصص جراحی مغزو اعصاب

7

دکتر امین راستگو

92

97

متخصص جراحی مغزو اعصاب

8

دکتر محمد کمانگر

92

97

متخصص جراحی مغزو اعصاب

9

دکتر محمد علوی

92

97

متخصص جراحی مغزو اعصاب

10

دکتر بهرام سیف

91

96

متخصص جراحی مغزو اعصاب

11

دکتر حسینعلی علیخانی

91

96

متخصص جراحی مغزو اعصاب

12

دکتر رضا عباسی

91

96

متخصص جراحی مغزو اعصاب

13

دكتر حبيب پيرمرادي

90

95

متخصص جراحی مغزو اعصاب

14

دكتر مسيح كوچك زاده

90

95

متخصص جراحی مغزو اعصاب

15

دكتر مصطفي باقري

90

95

متخصص جراحی مغزو اعصاب

16

دكتر حسين پورجعفري

90

95

متخصص جراحی مغزو اعصاب

17

دكتر جواد هاشمي

90

95

متخصص جراحی مغزو اعصاب

18

دكتر علي نمازي

89

94

متخصص جراحی مغزو اعصاب

19

دكتر امير مهابادي

89

94

متخصص جراحی مغزو اعصاب

20

دكتر اكرم ساكت

89

94

متخصص جراحی مغزو اعصاب

21

دكتر مسعود آئين فر

89

94

متخصص جراحی مغزو اعصاب

22

دكتر محمدرضا اكرمي

88

93

متخصص جراحی مغزو اعصاب

23

دكتر علي اثني عشري

88

93

متخصص جراحی مغزو اعصاب

24

دكتر محمود مومني

88

93

متخصص جراحی مغزو اعصاب

25

دكترمهدي محمودخاني

87

92

متخصص جراحی مغزو اعصاب

26

دكتر محمد مطهري

87

92

متخصص جراحی مغزو اعصاب

27

دكتر سلمان عباسي فرد

87

92

متخصص جراحی مغزو اعصاب

28

دكتر قاسم باقرشاهي

87

92

متخصص جراحی مغزو اعصاب

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir