دانش آموختگان آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-12:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام ونام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

دوران تحصیل در گروه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

دکتر مریم سلطان

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی میزان بیان آندروژن رسپتور در سرطان اولیه پستان Triple negative به روش ایمونو هیستو شیمی و ارتباط آن با برخی فاکتورهای پیش گویی کننده  سرطان پستان در بیمارستان الزهرا (س) و بیمارستان سیدالشهداء (ع) در سالهای 90 تا 95

دکتر آذر نعیمی

2

دکتر مینا شاکری

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی بیان فاکتور CD49d در بیماران لوسمی لنفوسیتی مزمن تازه تشخیص داده شده و تعیین ارتباط آن با برخی ازفاکتورهای دموگرافیک و پروگنوستیک - بیمارستان سیدالشهدا اصفهان - 97-1396»

دکتر پردیس نعمت اللهی

3

دکتر مهران طاهری

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسي شیوع بيان HER-2/neu در اسکواموس سل کارسینوم مری و ارتباط آن با پیش آگهی بیماری

 

4

دکتر بهناز صباغی

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی ارزش تشخیصیDesmin وTP53 در افتراق افوزیون های پلور آدنوکارسینوم متاستاتیک و راکتیو

دکتر نوشین افشار مقدم

دکتر محمد امامی

5

دکتر امیر ورد

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسي روند اخیر بروز سرطان پروستات بر اساس سن, گرید وسطح سرمی انتی ژن اختصاصی پروستات در مرکز ارجاع استان اصفهان در سال هاي 1390-1395

دکتر دیانا طاهری

7

دکتر سمیه حیدری

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی توزیع فراوانی فیبرونکتین   در کارسینوم مها جم پستان و ارتباط ان با فاکتورهای کلینیکو پاتولوژیک پیش آگهی در  بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بین سالهای 1395 تا 1397

دکتر فرشته محمدی زاده

9

دکتر مریم کتانی

تخصصی آسیب شناسی

94-98

بررسی مقایسه ای میزان بروز ژن های ، , E-cadherin, N-cadherin  در تومور اولیه بیماران کولورکتال کانسر دارای متاستاز کبدی در زمان جراحی  و بیماران  بدون متاستاز کبدی بعد از 3 سال از  جراحی در بیمارستان الزهرا در سال 92 و 93

دکتر محمدحسین صانعی

8

دکتر نگار حاجی اشرفی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

مقایسه تغییرات DNA در ژنوم بافت های سالم، هایپرپلازی و پاپیلری کارسینومای تیروئید در بیماران  به روش     RAPD -PCR

دکتر اردشیر طالبی

9

دکتر زهرا کسایی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی انژیوژنز در بیماران لوکمی میلوییدی حاد با گروه کنترل و ارتباط ان با سلولهای بلاست باقی مانده  بعد از یک دوره درمان در بیمارستان سیدالشهدا در طی سالهی 92-95

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر آذر برادران

10

دکتر آزاده کدخدایی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

Study mean of CD137 expression in skin psoriasis biopsy compared with normal skin specimens during the years 2007-2016 in Al-Zahra Hospita

دکتر پروین رجبی

11

دکتر میترا شواخی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی فراواني نسبي بيان وشدت رنگ پذيري مارکرPSMA    در تومورهای گلیوبلاستوم مولتیفرم در نمونه هاي جمع آوري شده در بخش پاتولوژي بيمارستان الزهرا اصفهان در طي سالهاي 1395-1391

دکتر پروین رجبی

12

دکتر بهنوش محمدی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

تعیین فراوانی نسبی استافیلوکوکهای جدا شده از نمونه های بالینی به روش ملکولی در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی الزهرا (س) طی سال های 95-96

دکتر آذر براداران

13

دکتر روژان محمدی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی شیوع EBV در مبتلایان به Ulcerative colitis

دکتر مژگان مختاری

14

دکتر شهناز اسکندری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی مقایسه ای آنژیوژنز در لوسمی لنفوئیدی مزمن با گروه کنترل و ارتباط آن با الگوی درگیری مغز و استخوان

دکتر پردیس نعمت اللهی

15

دکتر الناز بابایی پور

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی ارزش تشخیصی مارکر اینوهیستوکمیستری  IgG4 در تشخیص بیماری پمفیگوس

دکتر پروین رجبی

دکتر میترا حیدرپور

16

دکتر رسول توکلی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی cut-off point تعداد لنفوسیت اینترا اپیتلیال با مارکر CD3 به روش IHC در دئودنوم کودکان مبتلا به سلیاک در بیمارستان امام حسین(ع)وبیمارستان الزهرا اصفهان بین سالهای 1392-1395

دکتر مژگان مختاری

17

دکتر زهرا حقیقتیان

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسي بقای سلولی  در استفاده از کورکومين به دو فرم محلول و نانو در مدل سلولي سرطان مثانه در سال95-94

دکتر نوشیثن افشار مقدم

18

دکتر مریم دهقانی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی ارزش تشخیصی مارکر ایمونوهسیتوشیمی بتاکاتنی در تشخیص بازال سل کارسینوم تهاجمی از غیر تهاجمی

 

19

دکتر ثریا دادخواه

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی متیلاسیون MGMT در بیماران گلیوبلاستوم مولتی فرم و ارتباط  آن با  بقای بیمار

دکتر پروین محزونی

20

دکتر متین شریعتی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

ارتباط ویروس EBV با لیکن پلان دهانی  به روش PCR

دکتر مژگان مختاری

21

دکتر الهه صابری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی مقایسه میزان بقاء 5 ساله بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معمده با بروز ورسیکان اپی تلیالی واسترومایی

دکتر محمدحسین صانعی

22

دکتر بهار صفار

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی میزان همخوانی بیان فاکتورHER-2 درکارسینوم اولیه پستان و لنف نودآگزیلاری متاستاتیک همزمان به روش ایمونوهیستوشیمی و ارتباط ان با برخی فاکتورهای پروگنوستیک کارسینوم پستان در بیمارستان الزهرای اصفهان از سال 1390 تا 1393

دکتر آذر نعیمی

23

دکتر فاطمه طاهری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی بروز مارکر cyclin D1 در تومورهای آستروسیتیک و ارتباط آن با گرید تومور درنمونه های جمع آوری شده در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان، در طی سالهای 1394-1392

دکتر پروین محزونی

24

دکتر الهام عقیلی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی تظاهر ایمنوهیستوشیمی VEGF در مننژیوما و ارتباط آن با گرید تومور

دکتر پروین محزونی

25

دکتر فاطمه محمودی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

Evaluation of human CMVantigen expression in invasive breast carcinoma

دکتر فرشته محمدی زاده

26

دکتر پگاه هدایت

تخصصی آسیب شناسی

91-95

بررسی شیوع بیان ژن COX2 در اسکواموس سل کارسینوم های دهان در بیمارستان الزهرا (س) و آیت اله کاشانی به روش PCR در سال 93-1392

دکتر مژگان مختاری

27

دکتر اکرم عابدی

تخصصی آسیب شناسی

91-95

بررسی رابطه عملکرد کلیه ویافته های سیتولوژی  ادراری در گیرندگان پیوند کلیه در بیمارستان الزهرا اصفهان

دکتر آذر برادران

28

دکتر مژگان قوامی

تخصصی آسیب شناسی

91-95

علل نفركتومي الوگرافت به دنبال نارسايي كليه Indications of allograft nephrectomy after renal failure

دکتر دیانا طاهری

دکتر پروین محزونی

29

دکتر یاسر معین

تخصصی آسیب شناسی

91-95

بررسي معيارهاي هيستوپاتولوژيك جهت افتراق هپاتيت اتوایميون از هپاتيت هاي مزمن ويروسي (C,B) در نمونه های بیوپسی کبد انجام شده در بیمارستان الزهرا اصفهان بین سال های 92-1383

دکتر محمدحسین صانعی

دکتر نوشین افشار مقدم

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir