دانش آموختگان آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-9:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام ونام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

دوران تحصیل در گروه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

دکتر نگار حاجی اشرفی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

مقایسه تغییرات DNA در ژنوم بافت های سالم، هایپرپلازی و پاپیلری کارسینومای تیروئید در بیماران  به روش     RAPD -PCR

دکتر اردشیر طالبی

2

دکتر زهرا کسایی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی انژیوژنز در بیماران لوکمی میلوییدی حاد با گروه کنترل و ارتباط ان با سلولهای بلاست باقی مانده  بعد از یک دوره درمان در بیمارستان سیدالشهدا در طی سالهی 92-95

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر آذر برادران

3

دکتر آزاده کدخدایی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

Study mean of CD137 expression in skin psoriasis biopsy compared with normal skin specimens during the years 2007-2016 in Al-Zahra Hospita

دکتر پروین رجبی

4

دکتر میترا شواخی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی فراواني نسبي بيان وشدت رنگ پذيري مارکرPSMA    در تومورهای گلیوبلاستوم مولتیفرم در نمونه هاي جمع آوري شده در بخش پاتولوژي بيمارستان الزهرا اصفهان در طي سالهاي 1395-1391

دکتر پروین رجبی

5

دکتر بهنوش محمدی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

تعیین فراوانی نسبی استافیلوکوکهای جدا شده از نمونه های بالینی به روش ملکولی در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی الزهرا (س) طی سال های 95-96

دکتر آذر براداران

7

دکتر روژان محمدی

تخصصی آسیب شناسی

93-97

بررسی شیوع EBV در مبتلایان به Ulcerative colitis 

دکتر مژگان مختاری 

8

دکتر شهناز اسکندری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی مقایسه ای آنژیوژنز در لوسمی لنفوئیدی مزمن با گروه کنترل و ارتباط آن با الگوی درگیری مغز و استخوان

دکتر پردیس نعمت اللهی

9

دکتر الناز بابایی پور

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی ارزش تشخیصی مارکر اینوهیستوکمیستری  IgG4 در تشخیص بیماری پمفیگوس

دکتر پروین رجبی

دکتر میترا حیدرپور

10

دکتر رسول توکلی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی cut-off point تعداد لنفوسیت اینترا اپیتلیال با مارکر CD3 به روش IHC در دئودنوم کودکان مبتلا به سلیاک در بیمارستان امام حسین(ع)وبیمارستان الزهرا اصفهان بین سالهای 1392-1395

دکتر مژگان مختاری

11

دکتر زهرا حقیقتیان

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسي بقای سلولی  در استفاده از کورکومين به دو فرم محلول و نانو در مدل سلولي سرطان مثانه در سال95-94

دکتر نوشیثن افشار مقدم

12

دکتر مریم دهقانی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی ارزش تشخیصی مارکر ایمونوهسیتوشیمی بتاکاتنی در تشخیص بازال سل کارسینوم تهاجمی از غیر تهاجمی

دکتر پروین رجبی

13

دکتر ثریا دادخواه

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی متیلاسیون MGMT در بیماران گلیوبلاستوم مولتی فرم و ارتباط  آن با  بقای بیمار

دکتر پروین محزونی

14

دکتر متین شریعتی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

ارتباط ویروس EBV با لیکن پلان دهانی  به روش PCR 

دکتر مژگان مختاری

15

دکتر الهه صابری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی مقایسه میزان بقاء 5 ساله بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معمده با بروز ورسیکان اپی تلیالی واسترومایی

دکتر محمدحسین صانعی

16

دکتر بهار صفار

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی میزان همخوانی بیان فاکتورHER-2 درکارسینوم اولیه پستان و لنف نودآگزیلاری متاستاتیک همزمان به روش ایمونوهیستوشیمی و ارتباط ان با برخی فاکتورهای پروگنوستیک کارسینوم پستان در بیمارستان الزهرای اصفهان از سال 1390 تا 1393

دکتر آذر نعیمی

17

دکتر فاطمه طاهری

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی بروز مارکر cyclin D1 در تومورهای آستروسیتیک و ارتباط آن با گرید تومور درنمونه های جمع آوری شده در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان، در طی سالهای 1394-1392

دکتر پروین محزونی

18

دکتر الهام عقیلی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

بررسی تظاهر ایمنوهیستوشیمی VEGF در مننژیوما و ارتباط آن با گرید تومور

دکتر پروین محزونی

19

دکتر فاطمه محمودی

تخصصی آسیب شناسی

92-96

Evaluation of human CMVantigen expression in invasive breast carcinoma

دکتر فرشته محمدی زاده

20

 

تخصصی آسیب شناسی

 

 

 

21

 

تخصصی آسیب شناسی

 

 

 

22

 

تخصصی آسیب شناسی

 

 

 

23

 

تخصصی آسیب شناسی

 

 

 

24

 

تخصصی آسیب شناسی

 

 

 

 

 

تخصصی آسیب شناسی

 

 

 

 

 

تخصصی آسیب شناسی

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir