دانشجو در بیان مقام معظم رهبری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/16-7:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ویژگی های حرکت دانشجویی از قبل از انقلاب تا اوان انقلاب و از این جا به بعد را عرض می کنم خصوصیات این حرکت عبارت است از :

1-آرمان گرایی در مقابل مصلحت گرایی، عشق به آرمان ها و مجذوب آرمان ها شدن.

2-صدق و صفا و خلوص.

3-آزادی و رهایی از وابستگی های گوناگون حزبی و سیاسی و نژادی و امثال اینها.

4-مبتنی بر اشخاص نبودن (متعلق به فضا و مجموعه حاضر)

5-حساسیت منفی داشتن در مقابل مظاهری که از نظر فطرت انسانی زشت است مثل ظلم و تبعیض و بی عدالتی و دفع این مسائل.

6-بر این حرکت احساسات حکومت نمی کند، بلکه ضمن اینکه احساسات هست، منطق و تفکر و بینش و تحصیل و میل به فهمیدن و تدقیق هم در آن وجود دارد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir