دانشجویان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/04-12:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
/موضوع
برنامه راندهای هفتگی فروردین 94 الزهرا
برنامه راند های هفتگی بهشتی فروردین 94
تقسیم بندی آسکی دانشجویان زنان فروردین و اردیبهشت 94
کلاس درس دانشحویان زنان و مامایی خرداد و تیر 94
امتحان آسکی دانشجویان زنان خرداد و تیر 94
تقسیم بندی دانشجویان زنان مهر و آبان 94
کشیک دانشجویان زنان مهر و آبان 94
کلاس مولاژ دانشجویان زنان مهر و آبان 94
کلاس درس دانشجویان زنان مهر و آبان 94
تقسیم آسکی دانشجویان زنان مهر و ابان 94
کلاس مولاژ دانشجویان آذر و دی 94
کلاس درس دانشجویان آذر و دی 94
تقسیم دانشجویان زنان آذر و دی 94
کشیک دانشجویان زنان آذر و دی 94
تقسیم امتحان آسکی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94
برنامه دانشجویان زنان فروردین و اردیبهشت 95
log book  دانشجویان زنان و مامایی
فرم mini clinical  دانشجویان
کلاس درس دانشجویان زنان فروردین و اردیبهشت 95
تقسیم بندی اسکی دانشجویان زنان و مامایی فروردین اردیبهشت 95
کلاس درس دانشحویان زنان خرداد و تیر 95
/sites/default/files/users/zanan/e_0.pdf
کلاس درس مولاژ دانشجویان زنان مهر و  آبان 95
تقسیم بندی دانشجویان زنان مهر و  آبان 95
کشیک دانشجویان زنان مهر و آبان 95
کلاس درس دانشجویان زنان مهر و آبان 95
اصلاحیه کشیک دانشجویان مهر و ابان 95
تقسیم بندی دانشجویان زنان مهرو ابان 95 جهت امتحان آسکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir