دانشجویان دکترای تخصصی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/04-7:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

ردیف  نام و نام خانوادگی سال ورود Email
15 نرگس السادات حائری 1399 narges_al_haeri@yahoo.com
14 وجیهه ساعدی 1399 vajihe.saedi@yahoo.com
13 قاسم زارعی 1399 yamahdi123@123.com
12 مریم داستان 1398 Dastan.maryam@gmail.com
11 فاطمه احمدی 1398 Fatima199170@yahoo.com
10 هاجرالسادات حسینی 1397  anesthesia.hosseini@gmail.com
9 فاطمه خوارزمی 1397 fa.kharazmi@gmail.com
8 مهتاب قنبری راد 1396 m.rad2325@yahoo.com
7 بهاره زرین 1396 zarin.bahare@gmail.com
6 آزاده حسینی دستگردی 1396 azade.hoseini@yahoo.com
5 حسین رضازاده 1394 harezazadeh@yahoo.com
4 احمد قاسمی 1394 Ahmad.gl6768@gmail.com
3 فرزانه کریمی 1394 karimifarzaneh502@gmail.com
2 سمیرا چوپانی 1394 smr.choopani@gmail.com
1 الهه عموهاشمی 1393 amohashemi1365@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir