خمینی شهر

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/07/28-9:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مدیر شبکه معاون بهداشتی  مسئول امور دانشجویی آدرس شماره تماس
آقای دکتر  باقری         آقای دکتر علی نصیری           خانم زهرا محمد تقی پور –
آقای میرزایی            
          خمینی شهر – میدان آزادی – خیابان شهید رجایی – شبکه بهداشتی و درمانی خمینی شهر       

03133601001

واحد گسترش - آقای میرزایی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir