حضور مشاورین در مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/20-16:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در شهریورماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز دانشکده پزشکی در شهریورماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در مردادماه 1396

برنامه حضور مشاورین دانشکده پزشکی در مرداد ماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا در تیرماه 1396

برنامه حضور مشاورین در تیرماه 1396

برنامه حضور مشاورین درمرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا در خردادماه 1396

برنامه حضور مشاورین در خردادماه 1396

برنامه حضور مشاورین در مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا در اردیبهشت 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز در اردیبهشت ماه  1396

برنامه حضور مشاورین مرکز در فروردین ماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز در اسفندماه 1395

برنامه حضور مشاورین مرکز در بهمن ماه 1395

برنامه حضور مشاورین مرکز در دیماه 1395

برنامه حضور مشاورین مرکز در آذرماه 1395

برنامه حضور مشاورین مرکز در آبانماه 1395

برنامه حضور مشاورین در مهرماه 1395

برنامه حضور مشاورین در شهریورماه 1395

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir