حضور مشاورین در مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/01-5:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لیست اساتید گروه های آموزشی 

مرداد ماه 1399 دانشکده پزشکی

تیرماه 1399 دانشکده پزشکی

خرداد ماه 1399 دانشکده پزشکی

 اردیبهشت ماه 1399 دانشکده پزشکی

فروردین ماه 1399 دانشکده پزشکی

اسفند ماه 1398 دانشکده پزشکی

بهمن ماه 1398 دانشکده پزشکی

دی ماه 1398 دانشکده پزشکی

آذر ماه 1398 دانشکده پزشکی

آبان ماه 1398دانشکده پزشکی

مهرماه 1398 دانشکده پزشکی

شهریورماه 1398 دانشکده پزشکی

مردادماه 1398 دانشکده پزشکی

تیرماه 1398 دانشکده پزشکی

خرداد ماه 1398 دانشکده پزشکی

اردیبهشت ماه 1398 دانشکده پزشکی

فروردین ماه 1398 دانشکده پزشکی

اسفندماه 1397 مرکز تحقیقات الزهرا(س)

اسفندماه 1397 دانشکده پزشکی

بهمن ماه 1397 مرکز تحقیقات الزهرا(س)

بهمن ماه 1397 دانشکده پزشکی

دیماه 1397مرکز تحقیقات الزهرا(س)

دیماه 1397 دانشکده پزشکی

آذرماه 1397 مرکز تحقیقات الزهرا(س)

آذرماه 1397 دانشکده پزشکی

آبانماه 1397 مرکز تحقیقات الزهرا(س)

آبانماه 1397دانشکده پزشکی

مهرماه 1397 مرکز تحقیقات الزهرا(س)

مهرماه 1397 دانشکده پزشکی

شهریورماه 1397 مرکز تحقیقات الزهرا(س)

شهریورماه 1397 دانشکده پزشکی

مردادماه 1397 بیمارستان الزهرا(س)

مردادماه 1397 دانشکده پزشکی

تیرماه 1397 بیمارستان الزهرا(س)

تیرماه 1397 دانشکده پزشکی

خرداد ماه 1397 بیمارستان الزهرا(س)

خرداد ماه 1397 دانشکده پزشکی

اردیبهشت ماه 1397 بیمارستان الزهرا(س)

اردیبهشت ماه 1397 دانشکده پزشکی

فروردین ماه1397 بیمارستان الزهرا(س)

فروردین ماه1397 دانشکده پزشکی

برنامه حضور مشاورین مرکز مشاوره تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در اسفندماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکزمشاوره تحقیقات در اسفندماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز مشاوره تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در بهمن ماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده در بهمن ماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در دیماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده در دیماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در آذرماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکزمشاوره تحقیقات دانشکده در آدرماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهر(س) در آبانماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده در آبانماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در مهرماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده پزشکی در مهرماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در شهریورماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز دانشکده پزشکی در شهریورماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) در مردادماه 1396

برنامه حضور مشاورین دانشکده پزشکی در مرداد ماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا در تیرماه 1396

برنامه حضور مشاورین در تیرماه 1396

برنامه حضور مشاورین درمرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا در خردادماه 1396

برنامه حضور مشاورین در خردادماه 1396

برنامه حضور مشاورین در مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا در اردیبهشت 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز در اردیبهشت ماه  1396

برنامه حضور مشاورین مرکز در فروردین ماه 1396

برنامه حضور مشاورین مرکز در اسفندماه 1395

برنامه حضور مشاورین مرکز در بهمن ماه 1395

برنامه حضور مشاورین مرکز در دیماه 1395

برنامه حضور مشاورین مرکز در آذرماه 1395

برنامه حضور مشاورین مرکز در آبانماه 1395

برنامه حضور مشاورین در مهرماه 1395

برنامه حضور مشاورین در شهریورماه 1395

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir