جلسه بررسی و هم اندیشی کوریکولوم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/23-11:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه بررسی و هم اندیشی درباره کوریکولوم دوره آموزش سرپایی کارورزان پزشکی خانواده در تاریخ 96/8/23 با حضور خانم دکتر بابک مسئول دوره، خانم دکتر شهیدی مسئول EDO  و خانم دکتر وفامهر کارشناس ارزشیابی EDO برگزار گردید.در این جلسه ضمن بررسی کوریکولوم تهیه شده و کوریکولوم اجرا شده در ماه های مهر و آبان، پیشنهادات EDO برای بهتر شدن کوریکولوم اجرا شده و تطابق بیشتر آن با کوریکولوم طراحی شده به این گروه ارائه گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir