جزوات آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/09-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جزوات آموزشی دستیار تخصصی پزشکی سال دوم دستیار تخصصی پزشکی سال سوم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir