جدول کمک هزینه تحصیلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 دستیار  مجرد سال 1397 مجرد سال 1398 متأهل سال 1397 متأهل سال 1398
سال اول 12/068/100 13/878/315 15/483/600 17/806/140
سال دوم 12/751/200 14/663/880 16/166/700 18/591/705
سال سوم 13/434/300 15/449/445 16/849/800 19/377/270
سال چهارم 14/117/400 16/235/010 17/532/900 20/162/835
سال پنجم 15/529/140 17/858/511 19/286/190 22/179/119

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir