جدول زمانبندی Journal Club

تاریخ ایجاد شنبه,1394/01/29-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی اجرائی:دکتر سید محمد ابطحی

جدول زمانبندی
 برنامه سال 94-JC List.pdf  93
 
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir