تکنولوژیست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/01/17-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
 محاسبات درمان با پرتوهای فوتو و آموزش کارکرد دستگاههای رادیوتراپی 1393/8/24
 آموزش آناتومی کاربردی در عرصه رادیوتراپی (توراکس،پستان و ستون فقرات) 1393/9/4
 آموزش آناتومی کاربردی در عرصه رادیوتراپی(شکم1)93/9/12
  آموزش آناتومی کاربردی در عرصه رادیوتراپی(شکم2)93/9/19
  آموزش آناتومی کاربردی در عرصه رادیوتراپی(شکم3)93/9/26
  آموزش آناتومی کاربردی در عرصه رادیوتراپی(لگن)93/10/10
 
 
 
 
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir