توصیه های انجمن علمی روان پزشکان ایران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

توصیه های انجمن علمی روان پزشکان ایران در شرایط پراسترس ،بحرانی و سوگ به شرح زیر می باشد:

در شرایط پراسترس و بحرانی چه کنیم؟

سوگ و کمک به فرد سوگوار

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir