تهیه وتحویل اقلام

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/05-5:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با تایید وپیگیری معاونت محترم امور اداری مالی دانشکده پزشکی اقلام پیشنهادی کمیته ایمنی دانشکده پزشکی  جهت آزمایشگاه ها ،خریداری وتحویل نمایندگان گروه ها گردید.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir