تماس با گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-10:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

<p>تماس با گروه</p>

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir