تماس با گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/15-6:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آدرس:

اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده پزشکی - ساختمان شماره 3 طبقه اول - گروه پزشکی اجتماعی

شماره تماس اعضای گروه

 

شماره تماس داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

8110

منشی گروه

خانم تابان میرشفیعی

8110

مدیر گروه

آقای دکتر احمد رضا زمانی

8111

عضو هیات علمی گروه

آقای دکتر رضا روزبهانی

8112

عضو هیات علمی گروه

خانم دکتر آناهیتا بایک

8113

عضو هیات علمی گروه

آقای دکتر سید علیرضا مرتضوی

8113

عضو هیات علمی گروه

آقای دکتر علیرضا صفائیان

8114

عضو هیات علمی گروه

خانم دکتر دانا سیادت

8114

عضو هیات علمی گروه

خانم دکتر پرستو گلشیری

8116

عضو هیات علمی گروه

اقای دکتر احمد محمودیان

8117

کارشناس گروه

خانم مریم خیرمند

8118

کارشناس گروه

آقای بهرام ایرانپور

8119

عضو هیات علمی گروه

خانم دکتر آرمیندخت شاه ثنایی

8126

کارشناس گروه

خانم فخرالسادات حسینی

8120

عضو هیات علمی گروه

آقای دکتر رضا خدیوی

8122

عضو هیات علمی گروه

خانم دکتر زیبا فرج زادگان

8123

عضو هیات علمی گروه

خانم دکتر حوریه انصاری

8123

عضو هیات علمی گروه

خانم دکتر نرگس معتمدی

8124

عضو هیات علمی گروه

خانم دکتر نگاه توکلی فرد

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir