تماس با گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/07/14-11:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

گروه قلب و عروق اصفهان

مسئول دفتر

تلفن داخلی بیمارستان شهید چمران

تلفن مستقیم دفتر

تلفن همراه

آدرس الکترونیک

حجت الله داوری

32600961-داخلی 363

32611406

09136912666

heart@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir