تماس با گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/06/16-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آدرس:

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

تلفن:

031-37929017

 

پست الکترونیک:

physiology@med.mui.ac.ir

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir