تماس با گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/24-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مدیر گروه دکتر ابراهیم اسفندیاری 9150
دفنر گروه خانم منصوره شفیعی 9026
معاون گروه دکتر محمد مردانی 9065
عضو گروه دکتر علی والیانی 9160
عضو گروه دکتر غلامرضا دشتی 9040
عضو گروه دکتر حمید بهرامیان- آقای علی اکبر آقابابایی 9043
عضو گروه دکتر مهدی نیکبخت 9030
عضو گروه دکتر بهمن رشیدی 9151
عضو گروه دکتر گلشن ایرانپور 9155
عضو گروه دکتر حسین صالحی 9157
عضو گروه دکتر ناظم قاسمی 9156
عضو گروه دکتر حسین صادقی 9003
عضو گروه دکتر عباسعلی ربیعی 9003
عضو گروه دکتر روشنک ابوترابی 9163
عضو گروه دکتر شهناز رضوی 9055
عضو گروه دکترنوشین امیرپور 9152
عضو گروه دکتر بتول هاشمی بنی 9153
عضو گروه دکتر فاطمه سادات مصطفوی 9159
عضو گروه دکتر میترا سلیمانی 9154
کارشناس گروه خانم گیتی زرین فرد- خانم شیرین رئیسی 9104
کارشناس آزمایشگاه بافت خانم فاطمه آموزگار 9161
کارشناس گروه خانم مریم محمدی فرد 9162
کارشناس آزمایشگاه کشت سلول خانم مریم علی اکبری 9088
متصدی سالن مولاژ آقای امیر مسعود جهانی - آقای هوشنگ ابراهیمی 9154
آبدارخانه علوم تشریحی آقای حمید رضا مروری- آقای رحمت الله صالحیان 9158
آبدارخانه بافت آقای سید تقی میرلوحی 9161

آیمیل گروه: anatomy@med.mui.ac.ir

تلفن: 03137929026

فاکس: 03137929105

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir