تماس با کتابخانه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-6:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نشانی:اصفهان میدان آزادی خیابان هزار جریب دانشکده پزشکی

کدپستی:7346181746

پست الکترونیک:library@med.mui.ac.ir

شماره تماس:031-37922251

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir