تماس با ما

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/24-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آدرس مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده پزشکی

اصفهان - هزارجریب - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی - طبقه همکف - انتهای راهرو - جنب کلاسهای پیراپزشکی

تلفن تماس : 37929133 031

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir