تعهدات(ضریب K)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-15:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر

دکتر مریم ملک

Dr. Maryam Malek

CV

دکتر مائده قاسمی

Dr. Maedeh Ghasemi

CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir