تعرفه خدمات آزمایشگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-7:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام   قیمت برای دانشکده پزشکی(تومان) قیمت برای سایردانشکده ها(تومان)
فلوسایتومتری هر خوانش  10000 هر خوانش 20000
   Real Time PCR   به ازای هرRun 15000 هزار 30000 هزار
PCR  به ازای هر Run 5000 10000
میکروسکوپ فلورسنت دوربین دار تا نیم ساعت 10000و تا یک ساعت 20000 تا نیم ساعت 20000و تا یک ساعت 40000
خدمات کشت سلولی رایگان هر ساعت  5000
میکروسکوپ دوربین دار رایگان دقیقه ای 100
سانتریفوژ یخچال دار رایگان دقیقه ای 600
استفاده از فریزر 80- درجه رایگان هفته ای000 4
استفاده از فریزر 20- درجه رایگان هفته ای 1000
استفاده از تانک ازت  رایگان هفته ای 4000
انکوباتور یخچال دار رایگان هر ساعت 1000
انکوباتور شیکر دار رایگان هر ساعت 1500
انکوباتور 37 درجه  رایگان هر ساعت 500
الیزا ریدر رایگان هر خوانش 2000
انجام الیزا کامل رایگان 15000
هود لامینار کلاس اا رایگان هر ساعت 2000
هود شیمیائی uv دار رایگان هر ساعت 1000
استفاده از فضای آزمایشگاه برای الکتروفورز و ... رایگان هر روز 20000
استفاده از فضای آزمایشگاه برای وسترن و ... رایگان هر روز 30000
یخ ساز رایگان رایگان
بن ماری التراسونیک رایگان هر دقیقه 1000
سونیکاتور رایگان هر دقیقه 1000
هموژنایزر رایگان هر خوانش 5000
ترمو میکسر رایگان هر دقیقه 200
شیکر معمولی رایگان هر ساعت 500
نانودراپ رایگان هر نمونه 500
اسپکترو فتومتر رایگان هر نمونه 500
ورتکس رایگان هر ساعت 6000
همزن مغناطیسی رایگان هر ساعت 2000

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir