تصاویر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/20-5:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع تنظیم کننده فایل
   تصاوير سي تي اسكن از دختر خانم 14 ساله با شكايت درد كف پا  سركارخانم دكتر مريم مرادي  Drmoradi.pdf
   shoulder  آقاي دكتر علي شهبازي abmass.ppt
   presentation  دكتر مريم كيواني  Presentation3.ppt
  Scrotum  دكتر علي شهبازي  Scrotumandtestes.pptx
  sonography  دكتر علي شهبازي  page1.ppt
  sonography  دكتر علي شهبازي  page2.ppt
  systic  دكتر مريم رمضاني  sycticpage1.ppt
  systic  دكتر مريم رمضاني  systicpage2.ppt
  mediastan  دكتر مريم رمضاني  mediastanpage1.ppt
  mediastan  دكتر مريم رمضاني  mediastanpage2.ppt
  angiography  دكتر پريسا ستوده  Angiographypage1.ppt
  angiography  دكتر پريسا ستوده  angiographyPage2.ppt
  abdominal دكتر عبدالله آسوده   ABDOMINALMASSES.pptx
  pediatric  دكتر عبدالله آسوده  Pediatricabdominalmasses.pptx
  chest  دكتر عبدالله آسوده  chestpage2.ppt
  chest  دكتر عبدالله آسوده  chestpage1.ppt
  sonography  دكتر عبدالله آسوده  sonographypage1.ppt
  chest  دكتر عبدالله آسوده  chestpage3.ppt
  chest  دكتر عبدالله آسوده  chestpage4.ppt
   sonography  دكتر عبدالله آسوده  sonographypage2.ppt
   spinal دكتر عبدالله آسوده  spinalpage1.ppt
  spinal دكتر عبدالله آسوده  spinalpage2.ppt

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir