تشابه درخت توت سفید باسیفون کاروتید 2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/03/23-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Up-date presentor Subject S.NO
   Department of anatomical sciences  Department of anatomical sciences 0
   Department of anatomical sciences 1- Funtional classification of receptors 1
   Department of anatomical sciences 2- Structural classification of receptors 2
  Department of anatomical sciences 3-Classification of nerve fibers 3
  Department of anatomical sciences 4-General Pattern of Nuclei in Brain Stem & Spinal cord 4
  Department of anatomical sciences 5 -The ascending tracts of the spinal cord 5
29.3.89 Department of anatomical sciences 6 -The descending tracts of the spinal cord 6
5/8/89 Department of anatomical sciences Sensory components of cranial nerves (1) 7
5/8/89 Department of anatomical sciences Sensory components of cranial nerves (2) 8
5/8/89 Department of anatomical sciences Sensory components of cranial nerves (3) 8
  Department of anatomical sciences Motor cranial nerves 9
  Department of anatomical sciences Motor components of Autonomic nervous system (G.V.E) 9
  Department of anatomical sciences Sensory Components of Autonomic System (G.V.A) 10
29.3.89 Department of anatomical sciences Clinical points of brain stem (mostly arterial accidents) 11
  Department of anatomical sciences Clinical points of brain stem (non vascular causes) 12
  Department of anatomical sciences Distribution of Sympathetic Nerves 13
  Department of anatomical sciences Distribution of parasympathetic Nerves 14
  Department of anatomical sciences Receptors of Autonomic Nervous System 15
    شعر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک 16
    سیفون کاروتید 17
    تشابه درخت توت سفید با سیفون کاروتید 1 18
    تشابه درخت توت سفید باسیفون کاروتید 2  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir