تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-10:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته مقطع نام درس نوع درس
پزشکی

فیزیولوژی

دکترای تخصصی

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

انگل شناسی

دکترای تخصصی

اصول بیوتکنولوژی و کاربرد آن در انگل شناسی

 

ایمنی شناسی 

دکترای تخصصی

بیولوژی مولکولی پیشرفته

 

میکروب شناسی

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

 
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
         
       
       
         
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir