تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-5:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مقاطع و رشته های تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی اصفهان

 

مقطع تحصیلی

گروه

رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

تکنولوژی گردش خون

تکنولوژی گردش خون

ژنتیک و بیولوژی ملکولی

ژنتیک انسانی              

زیست فناوری

علوم تشریحی

علوم تشریحی

فیزیک پزشکی

 فیزیک پزشکی              

فناوری تصویر برداری

فیزیولوژی

فیزیولوژی

میکروبشناسی

میکروبشناسی

قارچ و انگل شناسی

 قارچ شناسی              

انگل شناسی

روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت (برای مهر 97 دانشجو خواهد داشت)

دکترای تخصصی-Ph.D

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

ژنتیک و بیولوژی ملکولی

پزشکی ملکولی            

ژنتیک پزشکی

طب ایرانی

طب سنتی

علوم تشریحی

علوم تشریحی

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

فیزیولوژی

فیزیولوژی

قارچ و انگل شناسی

انگل شناسی

میکروبشناسی

باکتری شناسی

فلوشیپ

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir