تبریک ارتقاء مرتبه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/24-12:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر ناهید اسکندری عضو هیات علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir