تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر نفیسه اسمعیل

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر نفیسه اسمعیل عضو محترم هیات علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی  از مرتبه استادیاری به  دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir